Cultuurlandschap en erfgoed

De grote verscheidenheid aan landschappen, dorpen en bijbehorende cultuurhistorie maken Noord-Holland uniek. De provincie vindt dit belangrijk. Daarom houdt ze bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening met cultuurhistorie.

De provincie is 4 werelderfgoederen rijk: de Waddenzee, de Beemster, de Stelling van Amsterdam en de Amsterdamse grachtengordel en divers ander bijzonder erfgoed, zoals de Westfriese Omringdijk, het oude polderlandschap, de dijkenstructuur en de vele monumenten - van molens en boerderijen tot oude industriële, militaire en religieuze gebouwen.

Behoud waardevolle landschappen

De provincie wil waardevolle landschappen behouden, want landschap is belangrijk voor de kwaliteit en identiteit van de woon- en leefomgeving, maar ook voor toerisme en recreatie.

Een aantal Noord-Hollandse landschappen zijn van internationale betekenis: 4 landschappen staan op de Unesco Werelderfgoederenlijst.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Om het landschap te sparen, moeten nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied gepland worden. Bij noodzakelijke uitbreiding is het van groot belang dat deze een bijdrage levert aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek.

Een aantal structuren in onze provincie is identiteitsbepalend voor het landschap. Denk aan dijken, molens en stolpboerderijen. Deze structuren gaan over gemeentegrenzen heen. Daarom zorgt de provincie Noord-Holland  ervoor  dat deze structuren blijven bestaan. 

De landschappelijke en cultuurhistorische waarden die de provincie  Noord-Holland belangrijk vindt, staan in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (pdf 17,6 Mb). De leidraad biedt, per gebied, praktische handvatten aan partijen die nieuwe ontwikkelingen mogelijk willen maken. De leidraad laat zien hoe zij in dergelijke gevallen met landschappelijke en cultuurhistorische elementen kunnen omgaan en wat per gebied de ambitie is voor de ruimtelijke kwaliteit. De leidraad is digitaal uitgewerkt in de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. De Leidraad wordt meegenomen in de nieuwe Omgevingsvisie.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

De provincie ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een Omgevingsvisie op het gebied van landschap en cultuurhistorie. Gemeenten kunnen met vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet terecht bij het steunpunt Monumenten en Archeologie. Het steunpunt informeert onder meer over beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving en restaureren. Ook ontwikkelt het steunpunt diverse activiteiten over de verschillende onderwerpen.