Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Terinzagelegging correctie ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening

  19 januari 2018Op 16 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland een gecorrigeerde ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in verband met de heroverweging landbouwgebieden, de actualisatie Leidraad Landschap en Cultuurhistorie en andere aanpassingen vastgesteld. De correctie betreft het toevoegen van een nieuw derde lid in artikel 26c (Glastuinbouw). Voor het overige is de ontwerpwijziging gelijk aan de versie die eerder op 19 december 2017 door GS is vastgesteld.
 • Terinzagelegging voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg

  05 januari 2018Inspraak terinzagelegging voorlopig voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg, het milieueffectrapport (MER) en bijbehorende rapportages.
 • Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start

  22 december 2017Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 (NRD) vastgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) van de omgevingsvisie.
 • Provincie herijkt provinciaal erfgoedregister Medemblik

  21 december 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 22 provinciale monumenten in de gemeente Medemblik uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het 20e besluit in het kader van de herijking van het provinciale erfgoedregister.
 • Terinzagelegging Ontwerp-projectplan Versterking Markermeerdijken

  14 december 2017Inspraak terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet ‘Versterking Markermeerdijken’, het Milieueffectrapport (MER) en bijbehorende ontwerp-uitvoeringsbesluiten.
 • Terinzagelegging Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

  08 december 2017De colleges van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de provincie Noord-Holland hebben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak vrij te geven.

Uitgelicht