Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Taken Provinciale Staten

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken.

Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, maar ook mondelinge en schriftelijke vragen die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.

Statencommissies

De onderwerpen waarover Provincale Staten besluiten, worden over het algemeen voorbereid in de Statencommissies.

Moties en amendementen

In een motie vragen een of meer Statenleden aan de Staten in te stemmen met een uitspraak of opvatting die zij in de motie hebben beschreven. Met een amendement geven Provinciale Staten de wijzigingen aan die zij in het voorstel opgenomen willen zien. Zie: moties en amendementen.

Statenzaal in Paviljoen Welgelegen

Statenzaal

Uitgelicht