Inkoop en aanbesteden

De provincie Noord-Holland koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen aan werken, diensten en producten in om de provinciale doelstellingen te realiseren. Het inkoopbeleid sluit aan bij de Europese regelgeving met extra aandacht voor duurzaamheid, innovatiekracht van de markt, social return en het creëren van kansen voor het Mkb. De provincie doet graag zaken met betrouwbare leveranciers die met ons meedenken, ons verder brengen en zelf voorop lopen.

Waar vind ik opdrachten van de provincie Noord-Holland?

Als een opdracht boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomt, publiceert de provincie de aanbesteding op TenderNed.  Opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens worden gericht uitgevraagd. Om efficiencyslagen te kunnen maken, werkt de provincie waar mogelijk met raamovereenkomsten. 

De provincie bepaalt de inkoopprocedure aan de hand van onderstaand schema. Daarbij behoudt zij zich het recht voor een afwijkende procedure te kiezen, als daar zwaarwegende argumenten voor zijn aan te voeren. 

Inkoopprocedures
Inkoopprocedure Werken Leveringen en diensten
Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag Tot € 50.000,-  Tot € 50.000,-
Meervoudig onderhandse offerteaanvraag € 50.000,- tot €1.500.000,-  € 50.000,- tot € 209.000,-
Nationaal aanbesteden € 1.500.000,- tot € 5.225.000,-  n.v.t.
Europees aanbesteden Vanaf € 5.225.000,-  Vanaf € 209.000,-

Innovatie

De provincie Noord-Holland kijkt naar de toekomst en stimuleert waar mogelijk innovaties om de dienstverlening voor haar burgers te optimaliseren. Om onze innovatiekracht te versterken, nemen we waar mogelijk zelf het initiatief, maken we hiervoor ruimte in aanbestedingen en overeenkomsten die we met leveranciers afsluiten en werken we op dit moment aan een loket waar ondernemers zelf met innovatieve voorstellen bij de provincie kunnen aankloppen.  

Mkb

Naast dat de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf (mkb) ondersteunt met verschillende subsidies, kijkt zij ook binnen haar eigen aanbestedingsbeleid naar mogelijkheden om het mkb te stimuleren. Enerzijds wil de provincie gehoor geven aan signalen vanuit het mkb dat het voor mkb-bedrijven lastig is voor opdrachten in aanmerking komen. Anderzijds blijkt dat bedrijven soms uit onbekendheid met bijvoorbeeld wettelijke kaders en (provinciale) aanbestedingsregels de kansen die er zijn, niet grijpen. Via dit portal werken we aan betere toegankelijkheid van informatie voor alle bedrijven en dus ook het mkb.
De provincie Noord-Holland publiceert al haar openbare aanbestedingen via TenderNed. Bij deze aanbestedingen zien we een mooie ontwikkeling, namelijk dat steeds meer maatwerk wordt toegepast. Zo wordt de markt vaker vroegtijdig betrokken, alles digitaal aanbesteed en extra aandacht geschonken aan onder andere eisen rondom ervaring, proportionaliteit en aansprakelijkheid.
Voor meervoudig onderhandse aanbestedingen onderzoekt de provincie momenteel of zij kan werken met groslijsten. Het is dan de bedoeling dat bedrijven zich hiervoor kunnen aanmelden en dat provinciale medewerkers gebruik gaan maken van die lijsten om bedrijven te selecteren. Te zijner tijd zult u hierover via dit portal meer informatie kunnen vinden.

Social return

De provincie stelt social return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde bij aanbestedingen. Dit betekent dat bij aanbestedingstrajecten van diensten en infrastructurele projecten met een waarde boven de Europese drempelbedragen  en met een contractduur langer dan 6 maanden, de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het contract mensen helpt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Dat kan door kandidaten uit de doelgroep van social return in dienst te nemen of een opleiding, training of stage aan te bieden. Ook andere begeleidingsvormen zijn mogelijk. Mensen uit de doelgroep zijn bijvoorbeeld mensen die minimaal 3 maanden werkloos zijn en staan ingeschreven bij een uitkeringsinstantie zoals het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie, voortijdige schoolverlaters (jongeren tot 23 jaar die het onderwijs zonder diploma verlaten) zijn of onder de WSW-, WGA/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling vallen.
Myriam in ’t Veen is coördinator social return en adviseert de opdrachtnemer bij de invulling van social return tijdens de uitvoering van het contract. Voor meer informatie over social return kunt u contact opnemen met Myriam in ’t Veen, e-mail: socialreturn@noord-holland.nl en telefoon: (023) 514 47 36.

Duurzaam Noord-Holland

De provincie richt zich op het aanmoedigen en uitnodigen van marktpartijen om duurzaamheidswinst te realiseren, waar mogelijk. Duurzaam inkopen: bij de inkoopbeslissing worden duurzaamheidcriteria meegenomen. Het inkoopproces richt zich mede op eisen, wensen en randvoorwaarden aan minste milieubelasting en optimale omgevingskwaliteit.