Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand, sober en proportioneel

De gemeenteraden en algemene besturen controleren eerst zelf of hun gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling het goed doet. De informatie verkregen uit deze horizontale verantwoording wordt elk jaar naar de provincie gestuurd. Meer over de werkwijze

Toezichtsdomeinen

Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 risicodomeinen:

 1. Financiën
  Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Omgeving
  Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
 3. Informatiebeheer
  Toezicht op het informatie en archiefbeheer. 
 4. Huisvesting statushouders
  Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers bij gemeenten.
 5. Incidentgericht toezicht
  Op andere terreinen houdt de provincie alleen toezicht naar aanleiding van incidenten of klachten.

Informatie aanleveren

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Uitgelicht