Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand, sober en proportioneel.

De gemeenteraden en algemene besturen controleren eerst zelf of hun gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling het goed doet. De informatie verkregen uit deze zogenoemde horizontale verantwoording kan ook aan de provincie worden gezonden, zodat daarvoor geen extra werk nodig is.

Meer over de werkwijze

Toezichtsdomeinen

Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 5 risicodomeinen:

 1. Archief
  Toezicht op het archief- en informatiebeheer
 2. Financiën
  Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
 3. Huisvesting statushouders
  Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers bij gemeenten.
 4. Omgeving
  Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
 5. Ruimtelijke ordening
  Toezicht op de aanwezigheid van bestemmingsplannen en structuurvisies.
 6. Incidentgericht toezicht
  Toezicht buiten de 5 risicogebieden naar aanleiding van incidenten.

Informatieverordening

Op basis van de Informatieverordening (pdf, 241 kb) moeten gemeenten elk jaar vóór 15 juli informatie aan leveren over hun taakuitvoering op 4 risicovolle domeinen. Het financieel toezicht op gemeenten is gebaseerd op de Gemeentewet en kent haar eigen beoordelingsproces. Voor waterschappen geldt de Informatieverordening op het domein Archief. Informatie over het overige toezicht op de waterschappen kunt u vinden in het onderdeel Water & Bodem van deze website.

Aanleveren

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

 

Uitgelicht