Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Tervisielegging aanvraag Windpark Ferrum, Tata Steel scenario 3

  23 maart 2017Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Kennisgeving tervisielegging aanvraag Windpark Spuisluis

  23 maart 2017Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Provinciaal Inpassingsplan en vergunningen Windpark Westfrisia

  09 maart 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat Provinciale Staten op 6 februari 2017 het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Westfrisia’ gewijzigd hebben vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 28 februari 2017 de watervergunning en de omgevingsvergunning voor het Windpark Westfrisia verleend. Deze besluiten worden op grond van artikel 9f, eerste lid Elektriciteitswet 1998 gezamenlijk met de vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap voor Windpark Westfrisia ter inzage gelegd.
 • Kennisgeving Windpark Groetpolder

  09 maart 2017Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Kennisgeving Windpark Waardpolder

  22 februari 2017Wabo/Waterwet, uitgebreide procedure, ontwerp-beschikkingen (verlenen ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-waterwetvergunning windturbinepark)
 • Actualisatie provinciale monumentenlijst

  15 februari 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken een nieuw provinciaal monument in de gemeente Hollands Kroon in te schrijven in het provinciale monumentenregister. Daarnaast hebben zij het voornemen uitgesproken een provinciaal monument uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister in de gemeente Schagen.

Uitgelicht