Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Terinzagelegging Windpark Ferrum

  20 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Terinzagelegging Windpark Groetpolder

  20 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Herstelbesluit deel 2, Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage

  20 juli 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ op 10 juli 2017 gewijzigd hebben vastgesteld; de verbindingen Middenmeer-Anna Paulowna en de Weel-Oterleek en artikel 4.4.1 en 4.4.2 van de planregels.
 • Aanwijzing nieuw provinciaal monument

  19 juli 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken een nieuw provinciaal monument in de gemeente Zaanstad in te schrijven in het provinciale monumentenregister. Deze inschrijving is het gevolg van de herijking van de provinciale monumentenlijst, waarbij het mogelijk is om (beperkt) monumenten aan de provinciale monumentenlijst toe te voegen.
 • Inspraak Verbinding A8-A9: resultaten planstudie

  14 juli 2017Gedeputeerde Staten hebben de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak. De planstudie bestaat uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten-batenanalyse. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben gezamenlijk een planstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.
 • Terinzagelegging Windpark Havenwind

  13 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, ontwerp-beschikkingen (verlenen ontwerp-omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Terinzagelegging Windpark Nieuwe Hemweg

  13 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, ontwerp-beschikkingen (verlenen ontwerp-omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Terinzagelegging Windpark Waardpolder

  22 juni 2017Wabo/Waterwet, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning en waterwetvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een beschikking ingevolge de Waterwet ter inzage hebben gelegd.
 • Kennisgeving Ontwerp-luchthavenbesluit helihaven Loodswezen IJmuiden

  14 juni 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 14 juni gedurende 6 weken voor een ieder het ontwerp-luchthavenbesluit helihaven Loodswezen IJmuiden, de m.e.r.-beoordelingsnotitie Milieueffecten helihaven Loodswezen IJmuiden en het besluit op de m.e.r.-beoordelingsnotitie ter inzage ligt.

Uitgelicht