Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Actualisatie provinciale monumentenlijst

    15 februari 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken een nieuw provinciaal monument in de gemeente Hollands Kroon in te schrijven in het provinciale monumentenregister. Daarnaast hebben zij het voornemen uitgesproken een provinciaal monument uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister in de gemeente Schagen.
  • Kennisgeving Ontwerp provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk

    25 januari 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 17 januari 2017 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Brug Ouderkerk en het Ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder) vrijgegeven voor de ter inzage legging. Het ontwerp PIP en het Ontwerpbesluit hogere waarden liggen op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 voor een ieder ter inzage.
  • Ontwerpbesluit aanwijzing zwemplekken oppervlaktewater Noord-Holland 2017 ter inzage

    24 januari 2017Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemplekken in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (artikel 10b, lid 2, Whvbz). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 24 januari 2017 het ontwerpbesluit genomen voor het zwemseizoen 2017 om 1 nieuwe zwemplek aan te wijzen en aan 1 zwemplek de functie zwemwater toe te kennen en daarnaast van 2 zwemplekken de functie zwemwater in te trekken.

Uitgelicht