Voorlopig voorkeursalternatief

De kern van het voorlopig voorkeursalternatief is een verbinding van de rijksweg A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg en de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan. En een verbinding tussen Lisse zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg.

Een combinatie van alternatieven

Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland kozen het voorkeursalternatief op basis van de meningen van de stuurgroep (bestuurders van betrokken provincies en partners) en de adviesgroep (vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties). Het doel is de bereikbaarheid in de Duin- en Bollensstreek en Haarlemmermeer te vergroten en de verkeershinder in de leefomgeving te verminderen. Niet 1 van de onderzochte 7 alternatieven bleek het beste om dit doel te behalen. Daarom is gekozen voor een combinatie van onderdelen uit verschillende alternatieven, namelijk:

  • Een nieuwe verbinding in de Haarlemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg
  • Een verdubbeling van 2x2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroekerweg
  • Een nieuwe verbinding van 2x1 rijstroken tussen de N205 en de N208, volgens de ligging van alternatief Zuid, met gelijkvloerse aansluitingen op de N205 en de N208. En met een ruimtelijke reservering voor 2x2 rijstroken
  • Een ruimtelijke reservering tussen de N208 en de N206, volgens de ligging van alternatief Zuid, met een gelijkvloerse aansluiting op de Zilkerduinweg. Dit maakt eventueel doortrekken naar de N206 in de toekomst mogelijk
  • Een nieuwe verbinding tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg bij Zwaanshoek (uit alternatief NOG Beter 2.0)
  • Een nieuwe verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse, via de bestaande op- en afrit Abbenes (uit alternatief NOG Beter 2.0)
  • Een lokale verbinding in Hillegom tussen de Weerlaan en de nieuwe weg
  • Een afsluiting van de Bennebroekerdijk voor autoverkeer ter hoogte van Zwaanshoek

Het voorlopig voorkeursalternatief heeft de ligging van alternatief Zuid, gecombineerd met onderdelen uit andere alternatieven.

Het voorlopig voorkeursalternatief heeft de ligging van alternatief Zuid, gecombineerd met onderdelen uit andere alternatieven.

Doortrekken tot aan de N206

Het doortrekken van de verbinding tot aan de N206 zorgt voor minder verkeer door Vogelenzang en voor minder verkeer op overbelaste oost-westverbindingen in het gebied. Maar het doortrekken heeft ook negatieve gevolgen voor onder andere landbouw, natuur en landschap. Daarom wordt dit nu niet gedaan. In de toekomst kan dit door ruimtelijk/economische ontwikkelingen en toename van het aantal inwoners toch nodig zijn. In de plannen wordt hier al rekening mee gehouden.

Betere bereikbaarheid, minder verkeershinder

In de Haarlemmermeer zorgen de aanpak van de Nieuwe Bennebroekerweg en de betere aansluiting op de A4 voor een betere bereikbaarheid tussen Hoofddorp/Nieuw-Vennep enerzijds en het hoofdwegennet (A4 en A9) anderzijds. En het verkeer van en naar de noordelijke Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer loopt  minder vertraging op. Door 2 extra bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer komen bewoners uit de Duin- en Bollenstreek sneller naar hun werk in Haarlemmermeer/Amsterdam. De lokale ontsluitingsweg aan de noordkant van Zwaanshoek en de zuidelijke verbindingsweg van Lisse naar de A44 ontlasten de dorpskernen.

Effecten op de omgeving

Vergeleken met andere alternatieven zijn de negatieve (milieu)effecten beperkter. De landbouw in de Duin- en Bollenstreek wordt niet aangetast. Alleen in de Haarlemmermeer wordt een klein deel akkerbouwgebied doorsneden. De aantasting van belangrijke natuurwaarden is beperkt. Doordat nauwelijks open gebieden worden doorsneden, zijn de nadelige effecten op het landschap beperkter dan bij de meeste andere alternatieven.

Aandachtspunt is de inpassing van de weg aan de rand van de Vosse- en Weerlanerpolder en de doorsnijding van het bedrijventerrein Horst ten Daal. In de vervolgfase moet de precieze ligging worden bepaald. Dit gebeurt in overleg met onder andere grondeigenaren.

Meer weten?