Planning en besluitvorming

Tijdlijn Duinpolderweg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

2018-2020: Voorlopig voorkeursalternatief

Wat wordt er gedaan?

Begin 2018 staan drie onderwerpen centraal:
1. de inspraakperiode van 8 januari tot en met 18 februari. Iedereen kon op deze manier reageren op de uitkomsten van de Plan MERstudie en het voorlopig voorkeursalternatief;
2. de reactie van de Commissie voor de m.e.r. milieueffectrapportage) op het VVKA;
3. de adviezen van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (Zuid-Holland) en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (Noord-Holland).

Stand van zaken
ad 1. Burgers, ondernemers, belangengroepen en overheden hebben rond de 450 zienswijzen ingediend. Over de inhoud kunnen we nog niets zeggen, dat gebeurt in de Nota van Antwoord. En eerlijk gezegd zijn we nog niet zover, want we zijn volop bezig om de zienswijzen te ordenen en om antwoorden te geven. Duidelijk is wel dat de belangrijkste onderwerpen uit de gesprekken tijdens de informatiebijeenkomst ook terugkomen in de zienswijzen.
ad. 2. De Commissie voor de m.e.r. heeft haar advies aan het bevoegd gezag gegeven. 
ad 3.  De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van de provincie Zuid-Holland heeft in haar advies onder meer aandacht gevraagd voor een bredere, integrale gebiedsopgave en het gebruik van een dynamisch verkeersmodel. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland pleit ook voor een integrale aanpak waarbij meerdere opgaven aan elkaar worden gekoppeld en voor een zorgvuldig ingepaste weg. Ze vinden dat Zuid de meeste kansen biedt voor kwaliteitsverbetering. Verder vragen ze ook aandacht voor een zorgvuldige inpassing van de aansluiting op de Drie Merenweg.

De inspraakreacties, het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. en de onderzoeksresultaten zijn de basis voor een definitieve keuze over het voorkeursalternatief. Dit besluit wordt naar verwachting medio 2018 genomen.

Dan start de volgende fase, waarin we het ontwerp van het voorkeursalternatief gedetailleerd uitwerken. Dat houdt onder andere in dat we de exacte ligging bepalen. Ook wordt het ontwerp ingepast in ruimtelijke plannen (Interprovinciaal Inpassingsplan – IPIP) . Tegelijkertijd wordt een gedetailleerde milieueffectrapportage opgesteld (Besluit MER). Naar verwachting is dit (ontwerp)proces in 2020 afgerond.

Waar worden de uitkomsten vastgelegd?

Milieu Effect Rapportage (BesluitMER)
Interprovinciaal InpassingsPlan (IPIP)

2017: Vervolg planstudie: MER

Wat is er gedaan?

Voor de 7 alternatieven die uit de bestuurlijke tussenstap zijn gekomen is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER zijn de alternatieven vergeleken op hun effecten voor onder andere verkeer, milieu en landbouw. Lees meer over de MER.

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

Waar komen we vandaan?

Weten wat er is gebeurd voor 2017? Lees dan de terugblik op de periode 2006-2016.

Zeggenschap gemeenten

Gemeenten uit het plangebied zitten in de stuurgroep van het project. Zij zijn mede-initiatiefnemer en adviseren de provincies Zuid- en Noord-Holland tijdens het hele proces. De besluiten worden genomen door de beide provincies.
 

 

Uitgelicht

Waar komen we vandaan?

Document