Planning en besluitvorming

Tijdlijn Duinpolderweg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

2018-2020: Voorlopig voorkeursalternatief

Wat wordt er gedaan?

Begin 2018 wordt het voorlopig voorkeursalternatief voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage). Ook worden de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (Zuid-Holland) en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (Noord-Holland) om advies gevraagd. In dezelfde periode ligt het voorkeursalternatief, samen met de concept MER en andere stukken, ter inzage.  Belanghebbenden kunnen dan hun inspraakreacties indienen. Lees meer over de inspraak.

De inspraakreacties, het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. en de onderzoeksresultaten zijn de basis voor een definitieve keuze over het voorkeursalternatief. Dit besluit wordt naar verwachting medio 2018 genomen.

Vervolgens wordt het ontwerp van het voorkeursalternatief verfijnd. Zo wordt, onder andere in overleg met bijvoorbeeld grondeigenaren, de exacte ligging bepaald. Ook wordt het ingepast in ruimtelijke plannen (Interprovinciaal Inpassingsplan – IPIP) . Tegelijkertijd wordt een gedetailleerde milieueffectrapportage opgesteld (Besluit MER). Naar verwachting is dit (ontwerp)proces in 2020 afgerond.

Waar worden de uitkomsten vastgelegd?

Milieu Effect Rapportage (BesluitMER)
Interprovinciaal InpassingsPlan (IPIP)

2017: Vervolg planstudie: MER

Wat is er gedaan?

Voor de 7 alternatieven die uit de bestuurlijke tussenstap zijn gekomen is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER zijn de alternatieven vergeleken op hun effecten voor onder andere verkeer, milieu en landbouw. Lees meer over de MER.

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

Waar komen we vandaan?

Weten wat er is gebeurd voor 2017? Lees dan de terugblik op de periode 2006-2016.

Zeggenschap gemeenten

Gemeenten uit het plangebied zitten in de stuurgroep van het project. Zij zijn mede-initiatiefnemer en adviseren de provincies Zuid- en Noord-Holland tijdens het hele proces. De besluiten worden genomen door de beide provincies.