Over het project

Projectdoelen

Het project Duinpolderweg heeft de volgende hoofddoelstellingen voor de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer:

 1. de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen faciliteren door de bereikbaarheid te verbeteren
 2. de verkeershinder in de leefomgeving verminderen

Bekijk ook de film met een impressie van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de regio.

Huidige fase: voorlopig voorkeursalternatief

Op 19 december 2017 kozen de Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland een voorlopig voorkeursalternatief uit de 7 alternatieven die op tafel lagen. De kern van het alternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom en de Nieuwe Bennebroekerweg, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek. Lees meer details over het voorkeursalternatief.

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kon iedereen een inspraakreactie (zienswijze) indienen. Daarna wordt medio 2018 een definitief besluit genomen. Meer weten over het proces van de komende maanden? Lees over de inspraak en over de planning en besluitvorming.

7 alternatieven onderzocht in de MER

Om te komen tot een voorkeursalternatief zijn 7 alternatieven onderzocht als mogelijke oplossing voor de problemen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken zijn hun effecten voor onder andere milieu, verkeer en landbouw in kaart gebracht in een milieueffectrapportage (MER). Lees meer over de MER en lees een uitleg over elk alternatief.

Achtergrond: probleemanalyse bereikbaarheid grensstreek

Uit de uitgevoerde analyse voor het project blijkt dat de huidige verkeersstructuur in Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer problemen veroorzaakt voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De bereikbaarheid is slecht vergeleken met andere delen van het land en het bereikbaarheidsprobleem wordt naar verwachting als gevolg van ruimtelijk-economische ontwikkelingen steeds groter. Door de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer neemt het aantal verkeersbewegingen in de hele regio toe.

Bovendien ontbreken er goede alternatieve routes, waardoor het verkeer vastloopt bij calamiteiten of topdrukte als bijvoorbeeld de Keukenhof open is. Er zijn ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Zo rijdt op diverse plekken veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto’s en fietsen concurreren om dezelfde ruimte. Ook kunnen voetgangers de wegen op verschillende plekken in het gebied moeilijk oversteken. Dat kan tot onveilige situaties leiden.

Adviesgroep

De Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/ Duinpolderweg is opgericht in het voorjaar van 2016 op verzoek van de provincies Zuid- en Noord-Holland. De adviesgroep heeft als doel belangrijke stakeholders (in deze fase) structureel te betrekken bij de planvorming over de Duinpolderweg. De adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep en heeft ruimte om zelf met voorstellen te komen. Zo heeft de adviesgroep 3 eigen alternatieven voor het MER-onderzoek aangedragen: de alternatieven Parel 2.0, Nieuwe N206 en het Maatregelenpakket NOG Beter 2.0.b. Lees meer op de pagina 7 alternatieven.

De leden van de adviesgroep bepalen zelf de samenstelling en de werkwijze. De groep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, de heer Hans Luiten. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de adviesgroep:

 • Dorpsraad Beinsdorp
 • Dorpsraad Zwaanshoek
 • Dorpsraad Bennebroek
 • Stichting Spoorvariant nee, bereikbaarheid Bollenstreek ja
 • Platform NOG
 • Ondernemingsorganisatie VNO/NCW
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)
 • Ondernemersvereniging Evofenedex
 • Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek
 • Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord

Partners

De bevoegde gezagen voor het project Duinpolderweg zijn de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De provincie Noord-Holland leidt het project.

Beide provincies werken in het project samen met:

De bestuurders van deze organisaties vormen samen de stuurgroep.