Milieueffectrapportage

MER-onderzoek

In 2017 zijn de gevolgen van de 7 alternatieven onderzocht in een milieueffectrapportage, kortweg MER. De MER beschrijft meer dan alleen de gevolgen voor het milieu. De alternatieven zijn onderzocht op:

• in welke mate ze een oplossing bieden voor de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefomgeving
• de effecten op het natuurlijk- en leefmilieu en de ruimtelijke kwaliteit

De alternatieven zijn ook onderzocht op regionale economische effecten (economische effectrapportage, EER) en effecten op de landbouw (landbouweffectrapportage, LER).

Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)

Naast de MER is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. In een MKBA worden de (positieve en negatieve) effecten van de alternatieven op de welvaart ingeschat. Het gaat niet alleen om financiële kosten (zoals aanlegkosten, grondverwerving of kosten voor beheer en onderhoud) en baten (minder reiskosten of extra economische ontwikkeling), maar ook om maatschappelijke effecten, zoals geluidsoverlast of effecten op natuur.

Resultaten

Lees hier de onderzoeksrapporten. En het iReport biedt een handige samenvatting.

Voorlopig voorkeursalternatief

Het MER-onderzoek liet zien welke alternatieven het meest zouden verbeteren aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De stuurgroep en de adviesgroep hebben hun mening hierover gedeeld met Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland en Noord-Holland. GS kozen vervolgens het voorlopig voorkeursalternatief. Lees meer over het gekozen voorkeursalternatief.