Inspraak

De 7 alternatieven voor een Duinpolderweg zijn in de milieueffectrapportage (MER) onderzocht op hun effecten voor onder andere verkeer, milieu, landbouw en economie. Op basis van de onderzoeksresultaten kozen Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland een voorlopig voorkeursalternatief. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een inspraakreactie (zienswijze) indienen. Hiermee kan worden gereageerd op de uitkomsten van de PlanMERstudie en het voorlopig voorkeursalternatief.

Waar vindt u de documenten?

De documenten staan in de mappen Onderzoeksresultaten MER en Voorlopig voorkeursalternatief. Van dit alles vindt u een handige samenvatting in het iReport. Tijdens de inspraakperiode (8 januari t/m 18 februari) zijn de documenten ook geprint te bekijken bij de provincie geprint te bekijken bij de provincie Noord-Holland. Als u de geprinte documenten wil bekijken, bel dan om een afspraak te maken met Rob Lunshof (06 - 18 60 94 06). De documenten liggen ook in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Bij Zuid-Holland en de gemeenten hoeft u niet van te voren een afspraak te maken.
Op de locaties is geen mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. Uw eventuele vragen kunt u mailen naar info-duinpolderweg@noord-holland.nl.  

Hoe kunt u reageren?

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunt u uw zienswijze indienen via een webformulier (bij voorkeur) of per post sturen naar: 
Provincie Noord-Holland, t.a.v. Mw. R. Luchtenburg, o.v.v. 1030959 / zienswijze planstudie Duinpolderweg, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten. We ontvangen deze het liefst getypt, als dit niet mogelijk is dan graag in duidelijke blokletters om misverstanden te voorkomen. Wilt u daarom in dat geval ook uw telefoonnummer vermelden? Het is niet mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen.

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?

Nadat u uw reactie heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op de inspraakreacties wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Medio 2018 wordt de Nota van Beantwoording vastgesteld en besloten over een definitief voorkeursalternatief.

Statencommissievergadering

Op 7 februari 2018 worden de Milieueffectrapportage en het voorlopig Voorkeursalternatief project Duinpolderweg besproken in de Statencommissie Verkeer&Milieu PS Zuid-Holland. Dit agendapunt wordt vanaf 14.00 uur behandeld. U kunt de commissievergadering bezoeken of volgen via de webcast. Als u wilt inspreken, dan kunt u dat minimaal 48 uur van te voren aanmelden bij Bram Duizer, 070-4416494 of per mail: bm.duizer@pzh.nl.

Meld u aan voor de nieuwsbrief om hiervan op de hoogte te blijven.