Ruimtegebruik verblijfsrecreatie

De verblijfsrecreatie in Noord-Holland is volop in ontwikkeling. Zo zijn er diverse initiatieven voor nieuwe accommodaties die inspelen op de veranderende vraag van de consument. Dit kan een kwaliteitsverbetering van het aanbod in Noord-Holland betekenen, maar zorgt ook voor een druk op het huidige aanbod en op het landschap. Overaanbod en veranderende marktomstandigheden kunnen leiden tot lagere marges en achterblijvende investeringen. Hierdoor raken diverse bedrijven hun contact met de markt kwijt en ontbreekt het aan een goed toekomstperspectief.

Daarom faciliteert de provincie onderzoek, ondersteunt ze gemeenten om vanuit een regionale aanpak nieuwe ontwikkelingen (nieuw vestiging, uitbreiding, transformatie) goed af te wegen én helpt ze de toeristische sector om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en te innoveren.

Duurzaam ruimtegebruik verblijfsrecreatie

De provincie streeft naar duurzaam ruimtegebruik en duurzame verblijfsrecreatie. Ze ziet het als taak om kennis over duurzame verblijfsrecreatie te verzamelen en te delen.

Om de regels voor uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) te verhelderen, heeft de provincie de ‘Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland’ opgesteld. De handreiking geeft inzicht in de wijze waarop nut en noodzaak wordt beoordeeld bij de planontwikkeling van verblijfsrecreatie buiten BBG, vanuit de bestaande kaders die bepaald zijn in de huidige provinciale ruimtelijke verordening (PRV). De handreiking helpt om meer uniformiteit te verkrijgen bij de wijze waarop plannen worden beoordeeld.

Ter voorbereiding op de handreiking heeft de provincie een onderzoek laten doen door Royal Haskoning DHV om inzicht te krijgen in het ruimtegebruik van grootschalige vrijetijdsvoorzieningen en hun eventuele ligging in kwetsbare landschappen. Het onderzoek geeft ook inzicht de recente en toekomstige ontwikkelingen van deze voorzieningen. Daarbij gaat het om het aanbod, maar ook om de ontwikkeling van de vraag vanuit de bezoekers, inclusief trends in hun behoeften.

Op basis van de handreiking helpt de provincie gemeenten bij het maken van regionale visies op het gebied van verblijfsrecreatie. Gemeenten kunnen zich bij de provincie melden om hier mee aan de slag te gaan.