Structuurvisie en PRV

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 schetst de visie van de provincie op de ruimtelijke ordening in de provincie op lange termijn. De provincie heeft drie hoofdbelangen beschreven: klimaatbestendigheid, duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit.

Structuurvisie

De Structuurvisie 2040 dateert van 2010. In 2015 is de Structuurvisie voor het laatst bijgewerkt. De provincie werkt nu aan de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De huidige provinciale plannen (Structuurvisie, het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, het Milieubeleidsplan, de Watervisie en de Agenda Groen) komen te vervallen en gaan op in één integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving.

Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie

In het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 staan de belangrijkste ruimtelijke projecten en programma's, zoals:

  • ontwikkeling monumentenmonitor
  • uitvoering visie Noordzeekanaalgebied
  • modernisering glastuinbouwgebieden
  • aanleg Duinpolderweg
  • meerlaagse waterveiligheid
  • actualisatie detailhandelsbeleid

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de PRV vindt u de regels waaraan ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid wordt de PRV regelmatig aangepast. De laatste aanpassing dateert van 1 maart 2017. Op dit moment is in overleg met gemeenten, waterschappen en andere stakeholders op 12 punten een nieuwe aanpassing van de PRV (pdf, 64 kB) in voorbereiding. Naar verwachting besluiten Gedeputeerde Staten in december 2017 tot een ontwerpwijziging van de PRV, is de ter inzage legging in januari 2018 en de vaststelling door Provinciale Staten medio april 2018.

Structuurvisie en PRV

Webviewer Structuurvisie en PRV

Andere provinciale verordeningen

Naast de Provinciale Ruimtelijke Verordening bestaan er ook andere provinciale verordeningen die relevant zijn voor ruimtelijke plannen. Zo bevat de Provinciale Milieuverordening (PMV) bijvoorbeeld bepalingen over aardkundige monumenten, de Wegenverordening (pdf, 74 kB) over aansluitingen op provinciale wegen en de Waterverordening de provinciale taken op het gebied van water. Wanneer de Omgevingswet medio 2021 in werking treedt gaan al deze verordeningen op in een overkoepelende Omgevingsverordening. Lees meer op: Omgevingswet.