Planning Omgevingsvisie

Provinciale Staten hebben 23 mei 2016 de Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. In deze startnotitie is uiteengezet hoe de provincie tot de omgevingsvisie komt.

Fase 1: Verkenningen mei 2016 - dec 2016 In co-creatie met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen antwoord geven op de vragen: Hoe staat de fysieke leefomgeving ervoor, welke trends zien we en welke opgaven en dilemma’s vloeien hieruit voort?
Fase 2: Koers jan 2017 - dec 2017 Op basis van consultatie bij inwoners (publiekscampagne) en stakeholders keuzes maken ten aanzien van de opgaven en dilemma’s uit de Verkenningen. Waar willen we dat Noord-Holland duurzaam voor staat en welke (omgevings)waarden vinden we daarbij van belang?
Fase 3: Visie (concept) jan 2018 - juni 2018 Op basis van consultatie vertalen van de keuzes naar ontwikkelrichtingen voor Noord-Holland. Hoe zien wij, uitgaande van de principes in de Koers, de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland en wat is nodig om dit doel te bereiken?
Fase 4: Visie (besluit) juni 2018 - okt 2018 Concept wordt ter inzage gelegd. Eind oktober stellen Provinciale Staten de definitieve omgevingsvisie vast. De inspraakreacties worden meegenomen in de definitieve omgevingsvisie

 

Uitgelicht

Startnotitie Omgevingsvisie NH2050