Omgevingsvisie NH2050

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 12 juni de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) vrijgegeven voor inspraak.

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 is tot stand gekomen na een uitbereid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Ambities

In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering De provinicie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

5 bewegingen

In de visie zijn 5 bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de leefomgeving.

  1. Dynamisch schiereiland. Hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, te midden van water, leidend.
  2. Metropool in ontwikkeling. Hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds meer als één stad functioneert.
  3. Sterke kernen, sterke regio’s, gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden.
  4. Nieuwe energie, benut de economische kansen van de energietransitie.
  5. Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, staan het ontwikkelen van natuurwaarden en een economisch duurzame agrarische sector centraal.

PlanMER

Het PlanMER is opgesteld door de combinatie van onafhankelijke adviesbureaus Tauw en Royal Haskoning DHV en brengt in beeld welke kansen en risico’s de omgevingsvisie biedt voor de leefomgeving. De algemene conclusie is dat de ontwikkelprincipes in de omgevingsvisie de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Inspraakprocedure

De periode van terinzagelegging is op 30 juli 2018 afgerond, een zienswijze indienen is niet meer mogelijk. Alle ingekomen zienswijzen worden nu beoordeeld en later dit jaar beantwoord.