Weidevogels

Noord-Holland is rijk aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. Noord-Holland is voor weidevogels een belangrijk gebied om te broeden, nationaal en internationaal. Van het totaal aantal grutto’s in Europa broedt zelfs 15% in Noord-Holland. Van veel soorten weidevogels neemt het aantal af. De provincie draagt bij aan het behoud van weidevogels. Onder meer door subsidies te verlenen aan natuurorganisaties en agrarische collectieven voor het beheer van weidevogelgebieden. Zij zorgen ervoor dat het gebied geschikt blijft voor weidevogels.

Voor subsidiemogelijkheden zie het Natuurbeheerplan en het subsidieloket (SVNL 2016-2021) en Uitvoeringsregeling Groen.

Een vliegende grutto
Van de grutto's (zie foto) broedt in Noord-Holland maar liefst 15% van de Europese populatie.

Samen gebieden geschikt maken voor weidevogels

Weidevogels zoeken in natuur- en agrarische gebieden goede plekken om te broeden. Ze houden van lang kruidenrijk gras. Daarin kunnen de kuikens voldoende voedsel vinden en goed schuilen. Daarom is het belangrijk dat beheerders laat in het seizoen maaien. Dan is tijdens het broedseizoen het kruidenrijke gras geschikt voor kuikens om te kunnen schuilen en voldoende voedsel te kunnen vinden.

De provincie vraagt van de verschillende beheerders van de gebieden dat zij samenwerken. Het leefgebied van een weidevogel beperkt zich immers niet tot dat van een enkele agrariër of grondeigenaar. Voor het behoud van weidevogels is het belangrijk dat er een robuust aantal in een gebied leeft. Dit houdt in dat er meerdere soorten weidevogels in grote aantallen in een gebied leven. Daar zijn onder meer voor nodig:

  • grote en open gebieden
  • weinig verstoring van de vogels
  • optimaal graslandgebruik en waterpeil
  • deelname van voldoende agrariërs aan weidevogelbeheer in agrarische gebieden
  • actief beheer van natuur door natuurbeheerders

Meer informatie

Het Natuurbeheerplan gaat over natuurdoelen en subsidies en heeft geen planologische werking. Voor de planologische bescherming van natuur verwijzen wij naar artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en bijbehorende kaart ecologie (kaart 4).
Neem voor informatie over het beleid weidevogels contact op met Wendy Ates via 023 514 37 84 of janssensw@noord-holland.nl.

 

 

Uitgelicht

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het weidevogelbeleid contact op met Wendy Ates via 023 514  37 84 of janssensw@noord-holland.nl.