Natuurontwikkeling en -beheer

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. Dit kan betekenen dat de provincie de natuur haar gang laat gaan of maatregelen treft, zoals begrazing, hooien, maaien of kappen. Ook het tegengaan van bijvoorbeeld water- en bodemverontreiniging is belangrijk. De beheerdoelen liggen vast in het Natuurbeheerplan.

In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan beschrijft de grenzen van het Natuurnetwerk en de natuurverbindingen en welke subsidiemogelijkheden er voor (agrarische) natuur zijn. De kaarten van het Natuurbeheerplan hebben geen planologische werking. Voor de planologische bescherming van natuur en weidevogelleefgebieden is de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) het kader. In de NNN-wijzer staan de provinciale regels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland.

Het Natuurbeheerplan is tot stand gekomen in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie.

Kaart natuurbeheerplan

Natuurontwikkeling

De provincie wil jaarlijks 250 hectare nieuwe natuur te creëren. In 2027 wil de provincie het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland voltooid hebben.

Soorten natuurbeheer

De provincie verstrekt subsidie voor verschillende soorten natuurbeheer:  natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en particulier natuurbeheer. Het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) regelt subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer en weidevogels

Agrariërs geven soms de natuur ruimte op hun landbouwgrond. Daarvoor worden 6-jarige beheerafspraken gemaakt via een agrarische natuurvereniging. Vaak gaat het in Noord-Holland om weidevogelbeheer. Noord-Holland is nationaal en internationaal een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. 15% van de Europese populatie grutto’s broedt zelfs hier. De provincie is internationaal verplicht een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de leefomgeving van weidevogels. Dat doet de provincie bijvoorbeeld door weidevogelleefgebieden aan te wijzen en de inrichting van gebieden te subsidiëren. Ook ondersteunt de provincie het vrijwillige weidevogelbeheer.

Particuliere natuurbeheerders die natuurgronden beheren

Particuliere natuurbeheerders zijn grondeigenaren die hun natuurgronden beheren. Het gaat dan bijvoorbeeld om voormalige landbouwgrond die is omgezet naar natuurgrond.