Natuurbeleid

De provincie wil dat toekomstige generaties ook kunnen genieten van de natuur. Daarom investeert de provincie in een groene en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. De provincie maakt hiervoor beleid.

Het natuurbeleid is te vinden in de Agenda Groen (pdf - 12 MB). Dit beleid is verder uitgewerkt in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) (pdf - 5 MB) en het Natuurbeheerplan 2018 (pdf - 40 MB).

In het PMG staan 86 groene projecten en 9 subsidieregelingen voor de natuur, met als doel: 

  • het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN): het verwerven en inrichten van gronden die nog niet als NNN gerealiseerd zijn;
  • het nemen van maantregelen voor het realiseren van instandshoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden en Programatische Aanpak Stikstof (PAS)-gebieden;
  • het aanleggen van natuurbruggen en natuurverbindingen door de gehele provincie, zodat soorten zich makkelijker kunnen verplaatsen. Hiertoe behoort ook het koppelen van de aanleg van natuurverbindingen aan de realisatie van infrastructurele projecten;
  • het compenseren van verlies van natuur- en landschapswaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen (natuurcompensatie);
  • het vergroten en verbeteren van de beleefbaarheid en recreatieve toegankelijkheid van de provinciale groenstructuur.

In het Natuurbeheerplan staat waar in Noord-Holland natuur is, welke doelen de provincie hiermee voor ogen heeft en welke subsidiemogelijkheden er voor (agrarische) natuur zijn.

Met haar natuurbeleid stimuleert de provincie de biodiversiteit in Noord-Holland.

Biodiversiteit

Om nauwkeuriger te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld is er een monitoringsprogramma ontwikkeld. Belangrijkste conclusie is dat de sterke neergang van de biodiversiteit van vóór 1990 is gestopt. Lees meer in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland (pdf, 8 Mb). De gegevens die gebruikt zijn in het rapport zijn gebaseerd op de beschikbare, gevalideerde data van 1990 tot en met 2014. De index geeft een gemiddelde weer over de gehele provincie. Verschillen in trends in regio’s binnen Noord-Holland zijn niet meegenomen.

Samenwerking met partners

De provincie kan niet alleen zorgen voor een groene leefomgeving. Dat doet ze samen met bewoners, het bedrijfsleven, belangenorganisaties en andere overheden. De provincie wil ook graag nieuwe samenwerking aangaan om in elk gebied passende oplossingen te vinden. Ze is daarom zeer geïnteresseerd in nieuwe ideeën om het groen te versterken.

Toetsen

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD  NHN) toetst vergunnings- en ontheffingsaanvragen aan de Wet natuurbescherming, voor heel Noord-Holland. De RUD NHN doet dat op basis van het beleid van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Saskia Klitsie via (023) 514 45 69 of klitsies@noord-holland.nl. Neem ook contact op als u een goed idee heeft om groen in de provincie te versterken.