Provinciale Milieuverordening (PMV)

De Provinciale Milieuverordening (PMV) is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming. De verordening is via een aantal ‘tranches’ (wijzigingen) verder aangevuld, gewijzigd en geactualiseerd. Op 6 februari 2017 is tranche 10 vastgesteld.

Naar verwachting bespreekt de commissie Natuur Landbouw en Milieu op 23 januari 2017 het voorstel tot vaststelling van tranche 10 van de PMV, waarna Provinciale Staten op 6 februari 2017 tranche 10 vaststellen. De meest recente aanpassing van de Milieuverordening betreft een verbod op het ontgassen tijdens de vaart van restladingdampen van benzeen en  sterk benzeenhoudende koolwaterstoffen (>10% benzeen) vanuit een ladingtank van een binnenschip op een vaarweg. Daarnaast bevat dit wijzigingsbesluit de mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten andere stoffen onder het ontgassingsverbod te brengen. Met dit wijzigingsbesluit wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en de regelingen zoals die nu opgesteld worden door de provincies Utrecht en Zeeland.

Hieronder vindt u de complete tekst: