Nieuws

 • Provincie helpt woningeigenaren bij energiezuinig maken van hun huis

  14 december 2017 Provincie helpt woningeigenaren bij energiezuinig maken van hun huis De provincie Noord-Holland investeert ruim 10 miljoen euro in het duurzaam maken van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken.
 • Extra digitale neuzen tegen stankoverlast

  13 december 2017 Extra digitale neuzen tegen stankoverlast De provincie Noord-Holland bouwt samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dekkend netwerk van eNoses om stank te detecteren.
 • Programma ‘Warmte en Koude’ Metropoolregio Amsterdam gaat door

  06 december 2017 Programma ‘Warmte en Koude’ Metropoolregio Amsterdam gaat door De partners van het programma Warmte Koude Metropoolregio Amsterdam hebben half november besloten dat het programma door gaat.
 • GO!-NH versnelt ideeën van MKB-bedrijven en startups

  28 november 2017 GO!-NH versnelt ideeën van MKB-bedrijven en startups De provincie Noord-Holland start het GO!-NH programma. In 3 maanden helpt GO!-NH ondernemers van een idee tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen.
 • Provincie draagt bij aan verplaatsing kassen

  22 november 2017 Provincie draagt bij aan verplaatsing kassen Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2.
 • Chemiesector Noord-Hollands steeds duurzamer

  14 november 2017 Chemiesector Noord-Hollands steeds duurzamer De chemische sector in Noord-Holland verduurzaamt. Dit gebeurt onder meer door fossiele en op palmolie gebaseerde grondstoffen te verruilen voor biologische vetzuren.
 • Warmtecongres Noord-Holland

  02 november 2017 Warmtecongres Noord-Holland Overheden, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de warmtesector, zijn op 16 november van harte welkom op het Warmtecongres. Provincie Noord-Holland is dit jaar official host van het evenement dat plaatsvindt in de Philharmonie in Haarlem.
 • “Door een inspectie kijk je weer met andere ogen naar je bedrijf”

  01 november 2017 "Door een inspectie kijk je weer met andere ogen naar je bedrijf" Worden de gevaarlijke stoffen op de juiste manier opgeslagen? En hoe is het met de brandveiligheid gesteld? De inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied controleerden dit op 1 november 2017 bij een Noord-Hollands bedrijf, dat met gevaarlijke stoffen werkt.
 • Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland - een terugblik

  20 oktober 2017 Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. Zonne-energie is daarin een essentieel onderdeel en stond centraal bij de Praktijkconferentie Zonne-energie Noord-Holland op 5 oktober.
 • Provincie Noord-Holland gaat voor verdere verduurzaming eigen organisatie

  10 oktober 2017 Provincie Noord-Holland gaat voor verdere verduurzaming eigen organisatie Opsomming Een duurzaam Noord-Holland betekent ook een omslag naar een meer duurzame provinciale organisatie.
 • Windparken Amsterdam: Definitieve vergunningen voor Havenwind en Nieuwe Hemweg

  04 oktober 2017 Windparken Amsterdam: Definitieve vergunningen voor Havenwind en Nieuwe Hemweg 2 De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Havenwind en Nieuwe Hemweg in Amsterdam.
 • Ondernemersevent over circulaire economie in Koepel Haarlem

  21 september 2017 Ondernemersevent over circulaire economie in Koepel Haarlem Namens de provincie Noord-Holland en Rabobank Haarlem en Omstreken organiseert PIM op 17 oktober een ondernemersevent met als thema ‘Hoe kan ik succesvol ondernemen in een circulaire economie?’.
 • Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond

  13 september 2017 Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond Op 17 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de aanvraag afgewezen voor een omgevingsvergunning voor de realisering van 6 windturbines op de locatie ten westen van de dorpskern Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in de gemeente Medemblik. Engie heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State.
 • Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

  13 september 2017 Windpark Westfrisia mag worden gebouwd De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark, dat bestaat uit vijf turbines, mag worden gebouwen langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik.
 • Warmtenetten: een duurzaam alternatief voor aardgas

  06 september 2017 Warmtenetten: een duurzaam alternatief voor aardgas TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam, zelfs de restwarmte uit een kolencentrale is in dat opzicht een betere keuze.
 • Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland

  05 september 2017 Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft 'zon' de toekomst! Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.
 • Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek

  31 augustus 2017 Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek In de gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Groene Hoek, waar een zonnepark van 50 hectare wordt aangelegd, daarvoor aangewezen als zogenaamd stimuleringsgebied voor zonne-energie.
 • Reizende tentoonstelling ‘Noord–Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’

  29 augustus 2017 Reizende tentoonstelling ‘Noord–Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’ Opsomming Welk beeld heb jij eigenlijk als het over energie gaat? Om deze vraag bij jongeren tot de verbeelding te laten spreken, heeft de provincie Noord-Holland in samenwerking met het Noord-Hollands Archief de tentoonstelling ‘Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’ gemaakt.
 • Geen beroep tegen vergunning windpark Waardpolder

  14 augustus 2017 Geen beroep tegen vergunning windpark Waardpolder Er zijn geen beroepen aangetekend tegen de vergunning die Gedeputeerde Staten hebben verleend voor Windpark Waardpolder. De vergunning voor het windpark is daarmee onherroepelijk geworden. De sloop van de oude turbines en bouw van de nieuwe start naar verwachting in 2018.
 • Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie

  26 juli 2017 Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie Samen met het bedrijfsleven en andere overheden start de provincie Noord-Holland verschillende projecten om Noord-Holland volledig circulair te maken in 2050. De provincie wil met de overstap naar een circulaire economie (maken, gebruiken, recyclen of hergebruiken) Noord-Holland klaarstomen voor een duurzame toekomst en een gezond economisch- en leefklimaat creëren. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor de komende vier jaar, €1,6 miljoen beschikbaar.
 • Westas: programma voor versnellen circulaire economie

  24 juli 2017 Westas: programma voor versnellen circulaire economie Luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam, Rijk, provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer bundelen hun krachten bij de transitie naar een circulaire economie. Met het programma Westas willen de partijen nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen sneller realiseren.
 • Inzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door digitale neuzen

  19 juli 2017 Inzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door digitale neuzen Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Om meer inzicht te krijgen in geuroverlast zijn er in 2015 41 eNoses in het Westelijk Havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst.
 • Ontwerp-vergunningen voor 2 windparken in Amsterdam

  12 juli 2017 Ontwerp-vergunningen voor 2 windparken in Amsterdam De provincie heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van windpark Havenwind en windpark Nieuwe Hemweg in Amsterdam.
 • Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder

  12 juli 2017 Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.
 • Tweede herstelbesluit ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage

  11 juli 2017 Tweede herstelbesluit ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage Provinciale Staten (PS) hebben op 10 juli het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ gewijzigd vastgesteld. Het herstelbesluit en het gewijzigd vastgestelde PIP liggen vanaf 20 juli tot en met 30 augustus 2017 voor iedereen ter inzage.
 • 150.000 euro voor zonnestroom

  04 juli 2017 150.000 euro voor zonnestroom uitsnede De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties. De provincie verleende eerder al subsidies voor 156 zonnestroomprojecten.
 • Duurzame teelt goed bewaard geheim

  30 juni 2017 Duurzame teelt goed bewaard geheim 2 De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.
 • Minder geluidbelasting op provinciale weg

  29 juni 2017 Minder geluidbelasting op provinciale weg De provincie onderzoekt sinds 2006 wat de geluidbelasting is langs provinciale wegen. Geluidbelasting op omliggende woningen kan gezondheidseffecten en hinder voor bewoners opleveren.
 • Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers

  21 juni 2017 Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Monitor Wind op Land 2016 gepubliceerd. RVO bevestigt dat Noord-Holland op koers ligt en het beter doet dan het landelijk gemiddelde.
 • Luchtkwaliteit in Noord-Holland ook in 2016 op orde

  21 juni 2017 Luchtkwaliteit in Noord-Holland ook in 2016 op orde De provincie Noord-Holland meet jaarlijks, in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit. Uit de meetresultaten is gebleken dat ook in 2016, op alle meetlocaties, is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. In alle 3 de regio’s wordt op geen enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) overschreden. Ten opzichte van 2015, zijn er op sommige plekken wel lichte stijgingen voor stikstofdioxide (NO2 ) gemeten. Deze waarden liggen nog wel ruim onder de grenswaarden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2016.
 • Ook Groningen aan de energie van SolaRoad

  16 juni 2017 Ook Groningen aan de energie van SolaRoad Na Krommenie maakt nu ook het Groningse Oldambt gebruik van de techniek van het SolaRoad-fietspad. Op 16 juni 2017 werd daar officieel een slimme bank in gebruik genomen, waarvoor de elektriciteit word opgewerkt door de SolaRoad Kit.
 • Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder

  14 juni 2017 Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen voor windpark Waardpolder te verlenen. Met de verleende vergunningen, kan de initiatiefnemer verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van het windpark.
 • Omgevingsvergunning voor Windpark Westeinde

  13 juni 2017 Omgevingsvergunning voor Windpark Westeinde De provincie Noord-Holland heeft de omgevingsvergunning verleend voor de vervanging van Windpark Westeinde in Hollands Kroon.
 • Windmolen of zonnepanelen? Scholieren pitchen

  12 juni 2017 Windmolen of zonnepanelen? Scholieren pitchen Je krijgt een stuk grond in Noord-Holland waar je duurzame stroom gaat opwekken. Plaats je windmolens of zonnepanelen? Die opdracht kregen 2 groepen 4-havoleerlingen van de Jan Arentsz school in Alkmaar op 7 juni. Op 9 juni probeerden ze gedeputeerde duurzaamheid Jack van der Hoek via een pitch te overtuigen van hun keuze.
 • Provincie gaat stilte handhaven

  31 mei 2017 Provincie gaat stilte handhaven De provincie Noord-Holland heeft plannen om de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltegebieden en Oasegebieden.
 • Noord-Holland experimenteert met duurzaam stortbeheer

  23 mei 2017 Noord-Holland experimenteert met duurzaam stortbeheer Nederlanders produceren met z’n allen ongeveer 60 miljoen ton afval. Om er voor te zorgen dat toekomstige generaties niet belast worden met ons afval doet de provincie Noord-Holland mee aan het experiment duurzaam stortbeheer.
 • Subsidie opruiming drugsafval

  23 mei 2017 Subsidie opruiming drugsafval Om illegaal gedumpt afval, afkomstig van de productie van (synthetische) drugs, op te ruimen en af te handelen heeft de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld van € 18.707,33.
 • Naar emissieloze kassen voor de toekomst

  20 april 2017 Naar emissieloze kassen voor de toekomst De provincie bevordert de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van € 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden.
 • Succesvolle bijeenkomst ‘Kansen voor LNG in de scheepvaart’

  20 april 2017 Succesvolle bijeenkomst ‘Kansen voor LNG in de scheepvaart’ Verduurzaming van vervoer is noodzakelijk. Met name vanwege de verbetering van de luchtkwaliteit. LNG kan voor de scheepvaart en het vrachtvervoer hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Eerste herstelbesluit Netuitbreiding vanaf 20 april ter inzage

  12 april 2017 Eerste herstelbesluit Netuitbreiding vanaf 20 april ter inzage Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten in te stemmen met het eerste herstelbesluit van het (PIP) Netuitbreiding Kop van Noord Holland. Hiermee wordt het vernietigde planonderdeel ter plaatse van de verbinding Middenmeer-Westwoud hersteld. De realisatie van de verbinding is voorzien in het tweede kwartaal van 2018 en is ook nodig voor aansluiting van het geplande Windpark Wieringermeer. Het herstelbesluit ligt vanaf 20 april ter inzage.
 • Noord-Holland goed op weg naar een duurzame energievoorziening

  29 maart 2017 Noord-Holland goed op weg naar een duurzame energievoorziening De provincie werkt samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen aan de energietransitie in Noord-Holland.
 • Energiebesparing in de industrie - Praat op 12 april mee over kansen en belemmeringen

  22 maart 2017 Energiebesparing in de industrie Op woensdag 12 april (16.30 – 20.00 uur) organiseert de provincie Noord-Holland een bijeenkomst over energiebesparing bij bedrijven. Vertegenwoordigers van bedrijven die onder provinciaal gezag vallen zijn van harte welkom. Gedeputeerden Jack van der Hoek en Adnan Tekin en leden van Provinciale Staten gaan graag in gesprek over de kansen en belemmeringen die er zijn als het gaat om energiebesparing.
 • Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld

  15 maart 2017 Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.
 • Verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens krijgt vervolg

  15 maart 2017 Verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens krijgt vervolg opsomming De investeringen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens krijgen een vervolg.
 • Overheden presenteren duurzame investeringsagenda

  10 maart 2017 Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.
 • Ahmet Polat legt veranderend Noord-Hollands landschap vast

  10 maart 2017 Ahmet2 Ahmet Polat, Fotograaf des Vaderlands 2015-2016, legt tot augustus 2017 het Noord-Hollandse landschap vast.
 • Organisaties slaan handen ineen voor duurzamer Noord-Holland

  10 maart 2017 Organisaties slaan handen ineen voor duurzamer Noord-Holland Een groot aantal organisaties in Noord-Holland heeft op 9 maart 2017 twee deals gesloten om Noord-Holland duurzamer te maken. Het gaat om organisaties als provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, waterschappen en verschillende gemeenten. Met de intentieverklaringen spreken de organisaties af om het gebruik van primaire grondstoffen versneld terug te dringen (circulaire economie). De tweede deal ziet toe op het terugdringen van het eigen energiegebruik en het samen opwekken van duurzame energie.
 • Noord-Holland ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken

  08 maart 2017 Noord-Holland ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken Met de ondertekening van de Green Deal aardgasvrije wijken wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Minister Kamp van Economische Zaken tekent de deal op 8 maart samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies.
 • Eerste herstelbesluit PIP Netuitbreiding

  08 maart 2017 Eerste herstelbesluit PIP Netuitbreiding Gedeputeerde Staten (GS) hebben het eerste herstelbesluit vastgesteld voor het PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland.
 • Vergunningen Windpark Westfrisia ter inzage

  07 maart 2017 Vergunningen Windpark Westfrisia ter inzage De provincie Noord-Holland heeft de omgevings- en watervergunning verleend voor Windpark Westfrisia. Deze vergunningen liggen van 9 maart tot en met 20 april 2017 ter inzage.
 • Ontwerp-vergunningen Windpark Groetpolder vastgesteld

  01 maart 2017 Ontwerp-vergunningen Windpark Groetpolder vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp- verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Groetpolder. De stukken worden nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Van de negentien windturbines die nu op de locatie staan, worden er twaalf verwijderd en vervangen door zes nieuwe grotere turbines. De stukken liggen van 9 maart t/m 20 april 2017 ter inzage.
 • Duurzaamheid op het water: van hybride sleepboot tot afmeren op stroom

  24 februari 2017 Duurzaamheid op het water: van hybride sleepboot tot afmeren op stroom Met een subsidie van de provincie Noord-Holland voor de verduurzaming van Noord-Hollandse zeehavens zijn begin 2017 12 projecten van start gericht op de verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens. Zo wordt in Amsterdam een hybride sleepboot gemaakt en komt er een ‘drijvend tankstation’ waar schepen groen gas kunnen tanken. In de Port of Den Helder kunnen schepen die afmeren gebruik maken van stroom in plaats van hun dieselaggregaat.
 • Provincie stelt ontwerp-vergunningen windpark Waardpolder vast

  16 februari 2017 Provincie stelt ontwerp-vergunningen windpark Waardpolder vast De provincie Noord-Holland heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Waardpolder. De 19 windturbines die nu op de locatie staan, worden vervangen door 6 nieuwe turbines. De stukken liggen van 23 februari t/m 6 april ter inzage.
 • Gedeputeerde Van der Hoek ontvangt eindpublicatie Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK)

  10 februari 2017 Gedeputeerde Van der Hoek ontvant eindpublicatie Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid van de provincie Noord-Holland, bracht vrijdag 10 februari een werkbezoek aan woningcorporatie Kennemer Wonen en het bouwconsortium Hecon DuurSAAM.
 • Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam

  08 februari 2017 Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen meer mogelijkheden voor zonne-energie en gaan onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor grotere zonneparken rondom Amsterdam.
 • Kennisinstituut biomassavergassing Alkmaar in september van start

  02 februari 2017 Kennisinstituut biomassavergassing Almaar in september van start Investa (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar) start in september van dit jaar. Kennisinstituut InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een bijdrage geleverd van 960.000 euro. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van duurzame energie ook een beschikking van 1 miljoen euro verleend.
 • Provincie Noord-Holland ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

  25 januari 2017 Provincie Noord-Holland ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord Om in de toekomst zeker te zijn van genoeg grondstoffen voor de toenemende vraag naar producten, is er een forse omslag nodig hoe we met grondstoffen en afval omgaan. Daarvoor tekenden 158 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Ook de provincie Noord-Holland onderschrijft dit akkoord.
 • Noord-Holland onderzoekt economische kansen zeewier

  24 januari 2017 Noord-Holland onderzoekt economische kansen zeewier Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en energiedragers.
 • Provincie geeft impuls aan verdere verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens

  24 januari 2017 Provincie geeft impuls aan verdere verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland gaan dit jaar 12 projecten gericht op de verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens van start.
 • Tweede Green Deal Duurzaam GWW

  17 januari 2017 Tweede Green Deal Duurzaam GWW Tijdens de InfraTech2017 op 17 januari tekenden ruim 60 partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (duurzame grond-, weg- en waterbouw).

Uitgelicht