Woonbeleid

Het provinciaal woonbeleid is vastgelegd in de Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de Provinciale woonvisie, een uitwerking van de Structuurvisie op het gebied van wonen. De rol van de provincie is beschreven in de notitie 'Provincie als woningmarktregisseur'.

Verbeteren woonwijken

Om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten, moeten veel wijken worden verbeterd. Op de website Handreiking woonmilieus kunnen gemeenten inspiratie opdoen om wijken te verbeteren, bijvoorbeeld door (collectieve) zelfbouw te stimuleren of de openbare ruimte te verbeteren.

Huisvesting vluchtelingen

De huisvesting van ''statushouders' (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) is een wettelijke taak van de gemeenten. Het Rijk bepaalt elk half jaar het aantal verblijfsgerechtigden dat een gemeente moet huisvesten. Het is belangrijk dat zij woonruimte krijgen om snel te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De provincie controleert of gemeenten voldoen aan hun plicht om woningen toe te wijzen aan vluchtelingen. Dit is een taak van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie.

Bekijk hier de demografische ontwikkeling in Noord-Holland 2015.

Regionale actieprogramma’s wonen

De provincie en de Noord-Hollandse gemeenten hebben afspraken gemaakt over onder andere het aantal te bouwen woningen, de kwaliteit, duurzaamheid en voorzieningen. Deze afspraken staan in de regionale actieprogramma’s. De eerste actieprogramma’s golden voor de periode 2011-2015. Voor de periode 2016-2020 stellen provincie en gemeenten nieuwe actieprogramma’s op.

Onderzoeken woningbouw

De onderzoeken dragen bij aan 3 doelen:

  • gemeenten ondersteunen bij hun woningprogrammering
  • woningbouwprojecten van de grond krijgen
  • stimuleren van innovatieve projecten

Uitgelicht

Samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland