Verpachtingen

De provincie Noord-Holland bezit een groot aantal agrarische percelen. Deze gronden worden verpacht op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor bepaalde tijd.

De inschrijftermijn is verstreken. Het is op dit moment niet mogelijk om in te schrijven voor verpachtingen. 

Te verpachten gronden

Het bezit van de provincie verandert door aan- en verkoop van percelen en gebouwen. Op de interactieve kaart is een indicatie te zien welke gronden de provincie dit jaar verpacht. Op deze kaart zijn ook de weidevogelkerngebieden en de NNN-gebieden weergegeven. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Selectiecriteria

Er zijn diverse selectiecriteria. De gegadigde:

 • heeft zich voor 1 juli 2017 ingeschreven en heeft alle gevraagde gegevens compleet aangeleverd
 • heeft zijn hoofdberoep in de landbouw
 • heeft de hoofdvestiging van zijn bedrijf binnen 5 kilometer van de te pachten grond (over de weg gemeten)
 • is voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te pachten percelen
 • heeft of krijgt niet meer provinciale grond in gebruik dan de helft van zijn totale bedrijfsoppervlakte, zoals die is opgegeven bij de gecombineerde opgave van 2017
 • kan maximaal 4 jaar dezelfde grond pachten

Criteria voor bepaling volgorde van toewijzing:

 1. De gegadigde die heeft aangetoond dat zijn bedrijf beschikt over een erkend certificaat krijgt de voorkeur.
 2.  Indien er meerdere kandidaten zijn, wordt vervolgens op basis van afstand naar het dichtstbijzijnde bedrijf gekeken.
 3. Als een voorkeurskandidaat ontbreekt, krijgt de gegadigde die de grond maximaal voor het vierde achtereenvolgende jaar in pacht heeft, als eerste een aanbod.
 4. Als kandidaten ontbreken die aan 1 en 2 voldoen, krijgen kandidaten die niet eerder voor pacht in aanmerking kwamen de voorkeur. Als er meerdere kandidaten zijn,  wordt vervolgens op basis van afstand naar het dichtstbijzijnde bedrijf gekeken. Notabene: Conform de pachtwet kan er alleen sprake zijn van een pachtcontract als het gaat om bedrijfsmatige landbouw. De provincie vraagt belangstellenden dan ook om een kopie van de gecombineerde opgave (de vroegere meitelling) mee te sturen. Voor de definitie van landbouw sluiten wij aan bij de gegevens die de Europese Unie gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over landbouw (Farm Structure Survey 1066/2008). Het bedrijf is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als landbouwbedrijf. 
 5. Gegadigde heeft de hoofdvestiging van zijn bedrijf gelegen binnen 5 km over de weg van de betreffende grond. Daarbij wordt uitgegaan van het adres van het bedrijf zoals deze is ingeschreven op 1 mei 2017 bij de Kamer van Koophandel.

Duurzaamheid en natuurbeheer in de bedrijfsvoering

Bij de selectie krijgen de gegadigden de voorkeur die bij hun inschrijving hebben aangetoond dat hun bedrijf beschikt over een erkend certificaat. Voor de selectie hanteert de provincie de volgende certificaten:

 • Biologisch (is gelijk gesteld aan EKO keurmerk)
 • Natuurboer uit de buurt             
 • Vanggroenwaarde
 • MPS A of A+ natural Protected
 • Milieukeur
 • Veldleeuwerik                                
 • Keten Duurzaam Rundvlees (KDR)
 • Duurzame Zuivelketen (DZK): duurzaamheidsprogramma’s van CONO, Royal Friesland Campina, Arla, DOC, De Graafstroom, Henri Willig, Hochwald, Bel Leerdam, Vreugdenhil, CZ Rouveen, Delta Milk

Gebruiksvoorwaarden provinciale doelen biodiversiteit en duurzame landbouw

In alle pachtcontracten worden voorwaarden opgenomen voor het realiseren biodiversiteit en duurzame landbouw.

Binnen NNN gebieden

Voor natuur, waterkwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit worden extra gebruiksvoorwaarden opgenomen binnen de NNN-begrenzing. Dit is in 2018 voor het eerst. De extra pachtvoorwaarden zijn.

 • Bemesting in welke vorm dan ook wordt uitgesloten, met uitzondering van vaste stalmest in de weidevogelkerngebieden.
 • Maaien voor 15 juni is niet toegestaan.
 • Bouwland, bollenland en tuingrond moeten verplicht worden ingezaaid met het graszaadmengsel BG11 of rietzwenkgras.

De pachter ontvangt een korting van 75% op de pachtprijs door deze beperkende voorwaarden. 

Buiten NNN gebieden

Bij beheer buiten de NNN-gebieden zet de provincie vooral in op de verbetering van de waterkwaliteit. Dit doet de provincie door het instellen van  mest- en spuitvrije zones. Ook worden bij de contracten voor grasland, gelegen in de weidevogelkerngebieden, extra pachtvoorwaarden opgenomen voor de bescherming van de weidevogels. Deze komen overeen met de maatregelen binnen NNN-gebieden. 

Bij het beheer buiten NNN worden in de contracten diverse voorwaarden opgenomen die  een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Onder meer wordt perceelsrandenbeheer geïntroduceerd. 

Extra pachtvoorwaarden voor percelen in weidevogelkerngebieden:

 • Voor alle graslandpercelen geldt een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten van 3  meter, gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 25 cm mest- en spuitvrije zone voor grasland. Op percelen smaller dan 50 meter geldt een mest- en spuitvrije zone van 2 meter.
 • Grasland mag niet eerder dan 15 juni worden gemaaid.
 • Bestaand grasland mag niet worden gescheurd anders dan na schriftelijke goedkeuring van de verpachter.

De pachter ontvangt een korting van 40% op de pachtprijs door deze beperkende voorwaarden. 

Extra voorwaarden overige graslanden buiten weidevogelkerngebieden:

 • Voor alle graslandpercelen geldt een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop bovenop de verplichte 25 cm mest- en spuitvrije zone. Voor percelen smaller dan 50 meter geldt een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten van 2 meter breed.
 • Bestaand grasland mag niet worden gescheurd anders dan na toestemming van de verpachter.

De pachter ontvangt een korting van 5% op de pachtprijs door deze beperkende voorwaarden.

Extra voorwaarden voor bouwland:

 • Voor bouwland geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in een strook van 3 meter langs de slootkant bovenop de verplichte mest- en spuitvrije strook beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
 • Voor bouwland groter dan 5 ha, geldt hiervoor genoemde verplichting voor een strook van 6 meter, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
 • De pachter van bouwland dient jaarlijks een bouwplan ter goedkeuring in. De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen.

De pachter ontvangt een korting van 20% op de pachtprijs door deze beperkende voorwaarden.

Extra voorwaarden voor bollenland en tuinland:

 • Voor bollenland en tuingrond geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in een strook van 3 meter langs de slootkant bovenop de verplichte mest en spuitvrije strook beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
 • Voor bollenland en tuingrond groter dan 5 ha, geldt hiervoor genoemde verplichting voor een strook van 6 meter beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
 • De pachter van bollenland en tuingrond dient jaarlijks ter goedkeuring een bouwplan in. De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen.

De pachter ontvangt een korting van 30 % op de pachtprijs door deze beperkende voorwaarden.

Op de kaart verpachting grond Provincie Noord-Holland is op te zoeken welke percelen zijn aangemerkt als NNN en welke als weidevogelkerngebied.

Uitzonderingen op de uitgiftecriteria

Gedeputeerde Staten kunnen beargumenteerd afwijken van de criteria. Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen waarbij de criteria niet van toepassing zijn:

 • De gronden moeten worden ingezet om een provinciaal doel te realiseren op de desbetreffende percelen grond of elders. In dat geval gaat realisatie van het provinciale doel voor. Dat kan ertoe leiden dat de grond voor een kortere termijn dan 4 jaar wordt verpacht. 
 • Er is sprake van juridische verplichtingen uit het verleden of een voorkeursrecht voor één partij. In dat geval gaat de desbetreffende partij voor. 

Als de gegadigde geen goede pachter is geweest in het verleden kan hij/zij worden uitgesloten van pacht. Bijvoorbeeld, omdat de pachter niet in overeenstemming teelde met het afgesproken bouwplan. Of omdat de pachter  de sloten niet heeft opschoond, niet volledig heeft betaald of overlast veroorzaakte.

Meer informatie?

De provincie heeft een bijeenkomst gehad met belangenorganisaties. Het verslag kan de werkwijze van de provincie verduidelijken. Wilt u meer informatie over het pachten van landbouwgronden, hulp bij het invullen van het formulier of heeft u een andere vraag over pacht? Dan kunt u contact opnemen met het team beheer via telefoonnummer 023-5143434 of via verpachtingenPNH@noord-holland.nl.