Verantwoordingssystematiek

De provinciale verantwoordingssystematiek gaat uit van lagere verantwoordingseisen bij lagere subsidiebedragen. In uw subsidiebeschikking staat wat de provincie aan verantwoording van u verwacht.

In het algemeen geldt het volgende:

  • Veranderingen in bijvoorbeeld de uitvoering van uw project of uw planning dient u tijdig te melden.

  • Wijzigingen in de planning van de uitvoering en het (gedeeltelijk) stopzetten van gesubsidieerde activiteiten moeten binnen 2 maanden worden gemeld. Wijzigingen in de inhoud van de activiteiten en overschrijding van marges in de begroting (>10%) moeten vooraf worden gemeld.

  • Voor projecten die langer duren dan een jaar, kan de provincie een jaarlijkse die langer duren dan een jaar, kan de provincie een jaarlijkse voortgangsrapportage vragen.

  • Niet tijdig melden van wijzigingen en/of niet tijdig indienen van verplicht gestelde rapportages heeft een korting op de subsidie tot gevolg.

  • Subsidies tot € 10.000 worden direct vastgesteld: u hoeft daarvoor geen eindverantwoording in te dienen (zie ook: Verantwoording voor subsidies tot € 10.000, arrangement 1 - pdf, 81kB).

  • Voor subsidies van € 10.000 tot € 125.000 bestaat de eindverantwoording uit een opgave van kosten en verrichte activiteiten. U hoeft hierbij geen controleverklaring van een accountant aan te leveren (zie ook: Verantwoording voor subsidies tussen de € 10.000 en € 125..000, arrangement 2 - pdf, 88kB).

  • Bij subsidies tot € 125.000 vinden steekproeven plaats, waarbij na afronding van het project een extra controle plaatsvindt om na te gaan of alle verplichtingen zijn nagekomen en de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. U krijgt bericht als u hiervoor aanvullende informatie moet indienen.

  • Voor subsidies vanaf € 125.000 moet altijd een inhoudelijke en financiële eindverantwoording met controleverklaring van een accountant te worden ingediend (zie ook: Verantwoording voor subsidies boven de € 125.000, arrangement 3 - pdf, 83kB).

  • Gemeenten en andere overheden kunnen eens per jaar (vóór 1 augustus) hun provinciale subsidies tegelijk verantwoorden met het controleprotocol mede-overheden (zie ook Verantwoording van subsidies door mede-overheden - pdf, 110kB).

  • Subsidies die vóór 1 januari 2012 zijn verleend, vallen niet onder deze verantwoordingssystematiek. Ook enkele subsidieregelingen vallen hier buiten. Kijk altijd in uw subsidiebeschikking wat voor uw subsidie van toepassing is.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over een lopend subsidiedossier? Neem dan contact op met de behandelend subsidiemedewerker.
Heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Servicepunt Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)