Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2013

Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling. In maart 2017 zal de informatie worden geactualiseerd.

Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan het versterken van de bestuurskracht van gemeenten en regio’s in Noord-Holland. De provincie subsidieert activiteiten die bijdragen aan intensievere samenwerking tussen gemeenten en/of het reflecteren op de eigen bestuurskracht en/of die van de regio. Op deze wijze probeert Noord-Holland gemeenten te stimuleren meer met elkaar samen te werken en zo effectiever te opereren.

De regeling is bedoeld voor gemeenten. Het belangrijkste doel van de regeling is om de bestuurskracht van Noord-Hollandse gemeenten te versterken. Hiertoe komen de volgende vier activiteiten voor subsidie in aanmerking:

1.het laten uitvoeren van een bestuurskrachtmeting;

2.externe ondersteuning ten behoeve van onderzoek naar de gewenste vorm of samenwerkingspartners in verband met gemeentelijke samenvoeging of samenwerking;

3.het organiseren van een regionale bijeenkomst voor raadsleden ten behoeve van het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of een regionale visie op de toekomstige gemeentelijke indeling;

4.externe ondersteuning ten behoeve van het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden. Lees deze goed door! De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt mogen nog niet volledig gerealiseerd zijn;
  • U kunt geen subsidie krijgen voor de inzet van eigen personeel; en
  • Subsidie voor activiteiten 2 t/m 4 dienen door één gemeente aangevraagd te worden namens alle betrokken gemeenten.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Elk jaar stellen GS een subsidieplafond vast. Het subsidieplafond voor 2014 wordt eind december gepubliceerd samen met het aanvraagformulier.

Aanvragen om subsidie kunnen ingediend worden tussen 1 januari en 1 november.

U kunt een aanvraag tot subsidie schriftelijk indienen door gebruik te maken van het aanvraagformulier van deze regeling en dit (volledig ingevuld en voorzien van de bijlagen) op te sturen naar de provincie (zie contact/ indienadres).

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en vervalt op 31 december 2016. Uw aanvraag kan op grond van het bereiken van het subsidieplafond geweigerd worden.

Wet- en regelgeving

Bezwaar & beroep

Hier treft u meer informatie aan over de manier waarop u bezwaar kunt maken of in beroep kan gaan tegen een besluit van de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

Fax: 023 514 30 30

https://www.noord-holland.nl