Terinzagelegging van het wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland 150kV verbinding tracé Middenmeer-Westwoud

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken het definitieve wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer–Westwoud’ ter inzage ligt.

Waarom is een wijzigingsplan nodig?

Op 4 april 2016 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland (hierna: PIP) vastgesteld. Het PIP is bij herstelbesluit van 10 april 2017 en 20 juli 2017 door Provinciale Staten gewijzigd vastgesteld. In het PIP is een 150kV-kabelverbinding voorzien tussen de stations Anna-Paulowna – Westwoud – Middenmeer – De Weel – Oterleek. Op grond van artikel 8.1 van de regels van het PIP hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid onder voorwaarden een wijzigingsplan vast te stellen waarin de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ binnen de grenzen van het PIP is verschoven. Van deze bevoegdheid hebben Gedeputeerde Staten gebruik gemaakt voor het tracé van de kabel tussen station Middenmeer en station Westwoud. Reden voor dit wijzigingsplan is dat op enkele plekken bij de uitwerking van het ontwerp van de kabel geringe aanpassingen van het tracé noodzakelijk is.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer-Westwoud’ ligt vanaf 3 mei tot en met 13 juni 2018 voor iedereen digitaal ter inzage bij de provincie Noord-Holland, (Kleine Houtweg 18 in Haarlem). Graag afspraak maken met Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331.
Ook liggen de stukken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente:

  • Hollands Kroon, Molenvaart 67 in Anna Paulowna. Graag afspraak maken met de heer D. Treffers, telefoonnr. 088-3215911
  • Medemblik, Dick Ketlaan 21 in Medemblik. Graag afspraak maken met de heer W. Smak, telefoonnr. 0229-856000

De stukken vindt u vanaf 3 mei 2018 ook online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen

Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer-Westwoud’ heeft ter visie gelegen van 26 januari tot en met 7 maart 2018. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Gedurende de inzagetermijn van zes weken, kunnen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-wijzigingsplan, beroep instellen. Het wijzigingsplan bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Adressering beroepschriften

Beroepschriften tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer-Westwoud’ dienen te worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Voorlopige voorziening

Indien - gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist - kunnen belanghebbenden die beroep hebben ingesteld aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Verzoekschriften dienen te worden gericht aan:

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer-Westwoud’ zijn de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een pro-formaberoepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen en de beroepsgronden mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Meer informatie

Het wijzigingsplan en meer informatie over het project vindt u bij Windopland. Vragen kunt u stellen via windopland@noord-holland.nl
Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9927.WPMDMWW-VG01
 

Uitgelicht

Downloads