Terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland 150kV verbinding tracé Middenmeer-Westwoud

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 januari 2018 gedurende een termijn van zes weken het ontwerp-wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer–Westwoud’ ter inzage ligt. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen.

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Netuitbreiding Middenmeer-Westwoud’

Op 4 april 2016 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland (hierna: PIP) vastgesteld. Het PIP is bij herstelbesluit van 10 april 2017 en 20 juli 2017 door Provinciale Staten gewijzigd vastgesteld. In het PIP is een 150kV-kabelverbinding voorzien tussen de stations Anna-Paulowna – Westwoud – Middenmeer – De Weel – Oterleek. Op grond van artikel 8.1 van de regels van het PIP hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid onder voorwaarden een wijzigingsplan vast te stellen waarin de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ binnen de grenzen van het PIP is verschoven. Van deze bevoegdheid zijn Gedeputeerde Staten voornemens gebruik te maken voor het tracé van de kabel tussen station Middenmeer en station Westwoud. Reden voor dit wijzigingsplan is dat op enkele plekken bij de uitwerking van het ontwerp van de kabel geringe aanpassingen van het tracé noodzakelijk is.

Terinzagelegging

Het ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018 voor iedereen digitaal ter inzage bij de provincie Noord-Holland, (Kleine Houtweg 18 in Haarlem). Graag afspraak maken met Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331.
Ook liggen de stukken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente:

  • Hollands Kroon, Molenvaart 67 in Anna Paulowna. Graag afspraak maken met de heer D. Treffers, telefoonnr. 088-3215911
  • Medemblik, Dick Ketlaan 21 in Medemblik. Graag afspraak maken met de heer W. Smak, telefoonnr. 0229-856000

De stukken vindt u vanaf 25 januari 2018 ook online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Een ieder kan binnen 6 weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over het ontwerp-wijzigingsplan indienen. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van het wijzigingsplan. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Ter attentie van H. van Engelenburg
o.v.v. zaaknummer 1035233
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Vermeld daarbij:

  • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat.
  • De inhoud van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze desgewenst mondeling naar voren brengen (in het provinciehuis in Haarlem) door een afspraak te maken met mevrouw M. van Bakel-Buurman via telefoonnummer (023 ) 514 3877 of een e-mail te sturen naar windopland@noord-holland.nl
Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke wijzigingsplan kan worden ingediend als men belanghebbende is bij dat wijzigingsplan en als een zienswijze naar voren is gebracht over het ontwerp wijzigingsplan.
Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9927.WPMDMWW-ONT1

 

Uitgelicht

Downloads