Terinzagelegging ontwerpwijziging kaart 4 (ecologie) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening

Op 10 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland een ontwerpwijziging kaart 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld ten behoeve van een verbetering van de samenhang of planologische inpassing van het NNN, het doorvoeren van een wijziging ten behoeve van het project aansluiting A9 Heiloo en het aanbrengen van enkele kaartcorrecties.

Op dit moment ligt tevens het ontwerpbesluit tot wijzigingen van de PRV (Programma PRV 2018) ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (PS). Naar verwachting besluiten PS hierover op 23 april 2018.
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de begrenzing van het NNN geen deel meer uitmaakt van het Natuurbeheerplan. Zienswijzen op de wijzigingen in de begrenzing van het NNN dient u daarom niet in te dienen in het kader van het ontwerp Natuurbeheerplan 2019, maar in het kader van de ontwerp wijziging kaart 4 (ecologie) van de provinciale Ruimtelijke Verordening.

Terinzagelegging

U kunt de ontwerpwijziging kaart 4 (ecologie) van donderdag 19 april tot en met woensdag 30 mei 2018 inzien. Dit kan:

  1. op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  2. bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, te Haarlem, op afspraak tel. 023-5143331

Indienen van opmerkingen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over deze ontwerpwijziging worden ingediend. Dit kan schriftelijk of per e-mail. De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van M. Ebrahimi Poer, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres ebrahimim@noord-holland.nl onder vermelding van ‘Ontwerpwijziging kaart 4 (ecologie) van de PRV nummer (1060770/1061283)’.

Verdere procedure

Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen Gedeputeerde Staten op de opmerkingen reageren. Na het horen van de Provinciale Statencommissie zullen Gedeputeerde Staten de definitieve wijziging van kaart 4 vaststellen en publiceren.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de ontwerpwijziging kunt u terecht bij dhr. S. Ruijs (06 21 69 93 30).

Uitgelicht