Terinzagelegging ontwerp-Natuurbeheerplan 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 19 april tot en met 30 mei 2018 het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien op onze website, Natuurbeleid en interactieve kaarten Natuurbeheerplan.

Inhoud ontwerp-Natuurbeheerplan 2019

De provincie Noord-Holland hecht veel belang aan de bescherming en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse natuur en het landschap en beschouwt dit als één van haar kerntaken. Bij de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer zijn veel partijen betrokken. De provincie stelt de kaders door een Natuurbeheerplan vast te stellen. Op basis van het Natuurbeheerplan kunnen beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit beheer.

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 beschrijft de provinciale ambities voor het natuurbeheer in Noord-Holland en de wijze waarop deze ambities – in samenwerking met beheerders, vrijwilligers, gemeenten en waterschappen – kunnen worden gerealiseerd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal kaarten.
Het kaartmateriaal – zowel de beheertypen- als de ambitiekaart – is geactualiseerd, onder andere als gevolg van het afronden van natuurprojecten. De meest in het oog springende wijziging is dat het nieuwe natuurgebied, dat is ontstaan bij de Hondsbossche Zeewering, aan de kaarten is toegevoegd. Ook zijn technische correcties uitgevoerd, zodat de kaartgrenzen preciezer aansluiten bij de te beheren gebieden. De kaarten met zoekgebieden agrarisch natuurbeheer (deelkaarten open grasland, open akker, droge dooradering, natte dooradering en agrarisch waterbeheer) zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2018.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling of wijziging van een Natuurbeheerplan is de algemene uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond van deze procedure heeft een ieder het recht om in de periode van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerpplan. Het ontwerp-Natuurbeheerplan ligt ter inzage van 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018.
U kunt de stukken inzien op onze website, Natuurbeleid en interactieve kaarten Natuurbeheerplan.
Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien kunt u een afspraak maken met mw. F.J. Prijden, tel. 023-514 4948 of e-mail prijdenf@noord-holland.nl.

Indienen zienswijze

Indien u een zienswijze wilt indienen kunt u dit in de genoemde periode doen via een webformulier.
Wij verzoeken u uw zienswijze over kaarten te voorzien van duidelijk kaartmateriaal en kadastrale gegevens te vermelden. Uw schriftelijke zienswijze kunt u ook sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van mevrouw F.J. Prijden, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp-Natuurbeheerplan 2019’.

Procedure

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. De ingediende zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de besluitvorming over het Natuurbeheerplan 2019 betrokken. Het definitieve Natuurbeheerplan 2019 wordt eind 2018 door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. Als indiener van een zienswijze krijgt u bericht over de nota van beantwoording en het definitieve beheerplan.

Eind september 2018 wordt de subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer en beheer van Landschapselementen opengesteld en kan subsidie worden aangevraagd.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Noord-Holland, mevrouw M. Anneveldt, tel.: 023–514 3684 , e-mail potm@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht

Downloads