Terinzagelegging Wet Bodembescherming Gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg

In Nederhorst den Berg bij de Dammerweg hebben bodemverontreinigingen uit het verleden zich verspreid. De verontreinigingen zijn of kunnen vermengd raken in het grondwater en zijn moeilijk te splitsen. Hierdoor is een aanpak per verontreinigingsgeval zeer moeilijk uitvoerbaar.

Daarom heeft de provincie Noord-Holland een gebiedsbeheerplan vastgesteld. In dit plan is de gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterverontreinigingen conform de Wet bodembescherming beschreven. De provincie Noord-Holland is de uitvoerder van het plan. In het plan is een beheergrens opgenomen ter bescherming van kwetsbare gebieden en om mogelijke hinder voor ruimtelijke ontwikkelingen ten gevolge van grondwaterverontreinigingen weg te nemen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op grond van artikel 55e lid 1, sub b Wet Bodembescherming het Gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg op 11 september 2018 vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerp gebiedsbeheerplan heeft conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van 22 juni 2018 tot 3 augustus 2018 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend over het hierboven genoemde ontwerp gebiedsbeheersplan. Het plan wordt ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde plan kan worden ingezien van 14 september 2018 tot 26 oktober 2018.

Beroep

Tegen dit besluit tot vaststellen van het gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg kan gedurende de ter inzagelegging termijn, door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

 

Uitgelicht

Download