Terinzagelegging Ontwerp-projectplan Versterking Markermeerdijken

Inspraak terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet ‘Versterking Markermeerdijken’, het Milieueffectrapport (MER) en bijbehorende ontwerp-uitvoeringsbesluiten.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij de ontwerpbesluiten, die nodig zijn om het project ‘Versterking Markermeerdijken’ mogelijk te maken, ter inzage hebben gelegd.

De ontwerpbesluiten betreffen:

 1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met bijbehorende stukken, waaronder het Milieueffectrapport (MER);
 2. Ontwerp-omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘het wijzigen van een monument’ en ‘het vellen van een houtopstand’ met bijbehorende stukken, waaronder de Ruimtelijke Onderbouwing en rapportage Cultuurhistorie;
 3. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 4. Ontwerp-vergunning gebiedsbescherming (Natura2000) op grond van de Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling;
 5. Ontwerp-ontheffing soortenbescherming (Flora en fauna) op grond van de Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland met bijbehorende stukken, waaronder de Soortenbeschermingstoets;
 6. Ontwerp-ontgrondingenvergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met bijbehorende stukken.

Aanvrager: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De dijkversterking

De Markermeerdijken zijn primaire waterkeringen gelegen tussen Hoorn en Amsterdam. De Markermeerdijken zijn in beheer van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Uit een keuring van de dijken is gebleken dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen zoals deze zijn vastgelegd in de Waterwet. Daarom is versterking van de Markermeerdijken noodzakelijk. De versterking vindt plaats op basis van de nieuwe normen die per 1 januari 2017 door een wijziging van de Waterwet van kracht zijn geworden. Het Rijk heeft deze dijkversterking opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Het ontwerp-projectplan en bijbehorend MER

Het ontwerp-projectplan beschrijft op welke punten de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam tekort schieten en de gemotiveerde keuze van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten aanzien van de wijze waarop de dijkvakken versterkt gaan worden, en hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en hersteld.
Het MER geeft een uitvoerige beschrijving van de gevolgen die de mogelijke versterkingscenario’s voor de diverse dijktrajecten voor het milieu en de gebouwde en ongebouwde omgeving kunnen hebben.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Provinciale Staten

Omdat er sprake is van een provinciaal belang wordt de ontwerp-omgevingsvergunning afgegeven door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS). Voor het verlenen van de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op grond van artikel 6.5 Besluit Omgevingsrecht (BOR) een verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten vereist.

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Het projectplan Waterwet wordt voorbereid met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet. Op grond van artikel 5.8 Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de vergunningverlening en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Projectplan.
De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en de bekendmaking van de besluiten voor het project tussen de betrokken bevoegde gezagsinstanties af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

Inzage

De ontwerp-beschikkingen, ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018, digitaal ter inzage.

U kunt de stukken ook tijdens reguliere openingstijden (digitaal) inzien bij:

 • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-5143331);
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC  Heerhugowaard;
 • Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn;
 • Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn;
 • Gemeente Edam-Volendam, servicepunt Oosthuizen, Raadhuisstraat 24, 1474 HG Oosthuizen;
 • Gemeente Waterland, afdeling Publiekszaken, Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam;
 • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

De papieren versie van de stukken kan tijdens de reguliere openingstijden worden ingezien bij:

 • Alliantie Markermeerdijken, Hoogedijk 1D, 1145 PM Katwoude
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard.

De ontwerp-omgevingsvergunning is ook digitaal te benaderen via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze digitaal of schriftelijk indienen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder digitaal een zienswijze over de documenten naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling, Versterking Markermeerdijken, o.v.v. zaaknummer 1017121, Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem.

Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, uw handtekening, het zaaknummer, een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat en de inhoud van uw zienswijze. Niet verplicht, wel wenselijk: uw telefoonnummer en mailadres. Meer informatie over een zienswijze vindt u in de ‘handreiking Zienswijzen
U kunt uw zienswijze desgewenst mondeling naar voren brengen (in het provinciehuis in Haarlem) door een afspraak te maken met mevrouw M. van Bakel-Buurman via telefoonnummer (023 ) 514 3877. 

Heeft u vragen over de terinzagelegging of wilt u een toelichting op de documenten? Vul dan het contactformulier in. U kunt ook de inloopavond bezoeken die op 9 januari 2018 wordt gehouden (zie elders in deze kennisgeving).

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Gedeputeerde Staten sturen de ingediende zienswijzen door naar verantwoordelijke overheidsinstanties. Deze behandelen de zienswijzen en nemen daarna definitieve besluiten over de onderwerpen waarvoor zij bevoegd gezag zijn. Na vaststelling van het definitieve projectplan inzake de Waterwet door het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wordt dit door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland getoetst conform artikel 5.7 Waterwet. Na goedkeuring van het definitieve projectplan door Gedeputeerde Staten wordt het GS-besluit en het projectplan samen met alle definitieve uitvoeringsbesluiten, op een nader te bepalen tijdstip, voor zes weken ter inzage gelegd. Hierbij is voor belanghebbenden mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als u belanghebbende bent bij die beschikkingen en als u een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen.

Inloopavond dinsdag 9 januari 2018

Op dinsdag 9 januari 2018 vindt een inloopavond plaats. Diverse inhoudelijk specialisten zijn aanwezig om uw vragen over de terinzageliggende documenten te beantwoorden.
Locatie: Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, 1141 LC Monnickendam. Tijd: 17.00 – 19.30 uur.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.markermeerdijken.nl.

Bijlagen

 1. Ontwerp-projectplan Waterwet
 2. MER
 3. Ontwerp-omgevingsvergunning Wabo
 4. Ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming
 5. Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming
 6. Ontwerp-vergunning Ontgrondingenwet
 7. Overige bijlagen