Terinzagelegging voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg

Inspraak terinzagelegging voorlopig voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg, het milieueffectrapport (MER) en bijbehorende rapportages.

Op basis van de studieresultaten, vastgelegd in de rapportage PlanMER Duinpolderweg c.a. van RHDHV, kozen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland een voorlopig voorkeursalternatief. Dit alternatief is een combinatie van de bestudeerde alternatieven.
Het bestaat uit een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom (de ligging van alternatief Zuid), met een directe verbinding naar de Weerlaan. De mogelijkheid de weg in de toekomst door te trekken naar de N206 wordt opengehouden. Ook is een verbinding voorgesteld tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek. Dit zijn beide onderdelen van alternatief NOG Beter 2.0. Het alternatief is aangedragen door een meerderheid van de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg.

De leefbaarheid in de kernen van de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer is voor beide colleges van Gedeputeerde Staten doorslaggevend in de keuze voor dit alternatief. Daarnaast wegen de toekomstbestendigheid van dit alternatief en het maatschappelijk draagvlak zwaar in de afweging. Dit in de wetenschap dat elk te kiezen voorkeursalternatief ook schaduwkanten heeft. Alles overziend zijn Gedeputeerde Staten van mening dat de verkeersafwikkeling in de grensstreek en de leefbaarheid in de kernen kunnen worden verbeterd met de realisatie van het voorkeursalternatief.

Inspraakperiode en documenten

Het voorkeursalternatief en de uitkomsten van de PlanMERstudie liggen ter inzage van 8 januari tot en met 18 februari 2018. In deze periode kunt u uw inspraakreactie (zienswijze) indienen. De documenten vindt u rechts op deze pagina.

U kunt de documenten ook geprint inzien bij de provincie Noord-Holland. Belt u om een afspraak te maken met Rob Lunshof (06 - 18 60 94 06). De documenten liggen ook in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Bij Zuid-Holland en de gemeenten hoeft u niet van te voren een afspraak te maken.
Op de locaties is geen mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. Uw eventuele vragen kunt u mailen naar info-duinpolderweg@noord-holland.nl of stellen tijdens de inloopbijeenkomst op 23 januari 2018.

Hoe kunt u reageren?

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunt u uw zienswijze indienen via een webformulier (bij voorkeur) of per post sturen naar:
Provincie Noord-Holland, t.a.v. Mw. R. Luchtenburg, o.v.v. 1030959 / zienswijze planstudie Duinpolderweg, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten. We ontvangen deze het liefst getypt, als dit niet mogelijk is dan graag in duidelijke blokletters om misverstanden te voorkomen. Wilt u daarom in dat geval ook uw telefoonnummer vermelden?

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de inspraakprocedure wordt in een Nota van Beantwoording toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Daarna volgt medio 2018 een besluit over een definitief voorkeursalternatief.

Inloopavond 23 januari 2018

Op dinsdag 23 januari 2018 vindt een inloopbijeenkomst plaats. U kunt informatie en uitleg krijgen over de resultaten van de MER en het voorkeursalternatief. Bestuurders en medewerkers van de provincies en de partners zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u ter plekke uw schriftelijke inspraakreactie geven.

Locatie: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3 in Noordwijkerhout.
Tijd: tussen 17.00 en 21.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op de website Duinpolderweg.