Provincie herijkt provinciaal erfgoedregister Hollands Kroon

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 24 provinciale monumenten in de gemeente Hollands Kroon uit te schrijven uit het provinciale erfgoedregister.

Dit is het 21e besluit in het kader van de herijking van het provinciale erfgoedregister.

Bij de start van de herijking stonden er 620 objecten opgenomen in het provinciale erfgoedregister. In januari 2011 heeft de provincie Noord-Holland besloten om dit register te herijken.

Deze herijking vindt plaats omdat de provincie zich vooral wil richten op het behoud en de ontwikkeling van objecten en structuren die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied.

Gemeentelijke lijst

De provincie draagt ongeveer 120 objecten over aan gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de dorpskernen. Dit zijn grotendeels monumenten die de provincie in de jaren 1980-1990 heeft beschermd omdat gemeenten nog niet in staat waren gemeentelijke lijsten samen te stellen. Om belangrijke lokale waarden niet verloren te laten gaan heeft de provincie deze monumenten toen beschermd. Nu gemeenten inmiddels eigen lijsten opstellen stelt de provincie de gemeenten voor de monumenten bij hun eigen lijsten te voegen. Vast staat dat eigenaren van deze objecten nog drie jaar aanspraak maken op provinciale subsidies.

Nieuwe aanwijzingen

De uitschrijving van de objecten gebeurt in overleg met de gemeenten. De provincie zal ook op beperkte schaal nieuwe monumenten aanwijzen. Het gaat hier om objecten die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de herijking van het provinciale erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 in de gemeente Hollands Kroon de
navolgende monumenten uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven:

 • Lotweg 20 te Anna Paulowna
 • 2 graftekens Heerenweg te Barsingerhorn
 • Koningstraat 29 te Hippolytushoef
 • Nieuwstraat 44 te Hippolytushoef
 • 2 graftekens Waardpolder Hoofdweg 42 te Kolhorn
 • Nieuwe Streek 30 te Kolhorn
 • Dorpsstraat 165 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 146 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 148 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 173 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 145 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 197 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 129 te Nieuwe Niedorp
 • Dorpsstraat 74 te Nieuwe Niedorp
 • Haukessluisweg 2A te Slootdorp
 • Westerlanderweg 113 te Westerland
 • Zuid Zijperweg 27 te Wieringerwaard
 • Zuid Zijperweg 41 te Wieringerwaard
 • Nieuwesluis 31 te Wieringerwaard
 • Bosstraat 2 te Winkel

Inzage

De op dit ontwerp-besluit betrekking hebbende stukken kunt u inzien:

 1. De Cultuurnota 2009-2012 “Cultuur op de Kaart”, te raadplegen via de website https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed
 2. De Structuurvisie Noord-Holland 2040, te raadplegen via de website https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Structuurvisie_en_PRV
 3. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, eveneens te raadplegen via de website https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed
 4. De GS-besluiten nr. 2011-1933 d.d. 18 januari 2011 en nr. 2011-31816 d.d. 25 oktober 2011. Een notitie met een toelichting op deze besluiten kan opgevraagd worden bij mevrouw I. Matheij 

Voor nadere informatie over dit voorgenomen besluit kunt u ook contact opnemen met mevrouw I. Matheij, die te bereiken is via telefoonnummer: 023-5144382 of via e-mail: matheiji@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Als u het met dit voornemen niet eens bent, kunt u uw zienswijze hierover tot 8 mei 2018 indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Regionale Economie & Erfgoed, mevrouw I. Matheij, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.

 

Uitgelicht