Ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat gedurende de periode van 16 juli tot en met 27 augustus 2018 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland ter inzage ligt.

De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid voor de geborgde zetel voor de categorie natuurterreinen mag benoemen, een nieuwe kaart van het beheergebied, het toevoegen van bepalingen met betrekking tot de herpoldering van diverse gebieden en het toevoegen van bepalingen met betrekking tot de  procedure bij de benoeming van een nieuwe dijkgraaf.

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit kunt u tevens inzien via de website van Zuid-Holland.
Daarnaast ligt het ontwerpbesluit tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • Provincie Zuid-Holland: Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2496 AW  Den Haag
  • Provincie Noord-Holland: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem
  • Hoogheemraadschap van Rijnland: Archimedesweg 1, 2333 CM  Leiden

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van A.C. de Waaij, Postbus 90602, 2509 LP  Den Haag.
Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met A.C. de Waaij, 070 – 441 8290

Vervolg

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt daarop de reactie van Gedeputeerde Staten. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland en Provinciale Staten van Noord-Holland stellen uiteindelijk het besluit vast.

 

Uitgelicht