Ontwerp-wijziging Provinciale Milieuverordening, ter inzage, Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-wijziging van de Provinciale Milieuverordening hebben vastgesteld en ter inzage leggen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben een ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening vastgesteld. Het betreft een technische correctie aan de systematiek van ontheffing verlening in stiltegebieden. Vanaf 29 juni tot en met 9 augustus 2018 wordt het ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tot en met 9 augustus 2018.

Waar kunt u het ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening inzien?

Allereerst vindt u de ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening en bijbehorende stukken online.

Ook kunt u de ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening inzien bij het Noord-Hollands Archief van de provincie aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Vooraf moet wel eerst een afspraak worden gemaakt per e-mail via info.div@noord-holland.nl, dit o.v.v. Ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening (tranche 10A).

Reageren? Stuur dan spoedig uw zienswijze per post.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging zienswijzen over ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening indienen. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
T.a.v. K.T. Joustra
o.v.v. Ontwerp-wijziging Provinciale milieuverordening (tranche 10A)
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Vermeld daarbij:

  • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat.
  • De inhoud van uw zienswijze.

Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met de heer K.T. Joustra via telefoonnummer 023-514 4704 of per e-mail joustrak@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Downloads