Ontwerp-inpassingsplan ter inzage rondom Wet ruimtelijke ordening van het project A.C. de Graafweg (N241)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-inpassingsplan hebben vastgesteld en ter inzage leggen.

Voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een ontwerp-inpassingsplan vastgesteld. Met deze herinrichting wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de doorstroming geborgd. Van 8 juni tot en met 19 juli 2018 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan hierop reageren middels een zienswijze tot en met 19 juli 2018.

Waar kunt u het ontwerp-inpassingsplan inzien?

Allereerst vindt u het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende stukken online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook kunt u het ontwerp-inpassingsplan inzien bij het Noord-Hollands Archief van de provincie aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Graag vooraf een afspraak maken via info.div@noord-holland.nl, dit o.v.v. Ontwerp-inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241).

Verder kunt u bij de volgende gemeentehuizen terecht om het ontwerp-inpassingsplan door te lezen:

  • Gemeente Medemblik
  • Gemeente Opmeer 
  • Gemeente Hollands Kroon
  • Gemeente Heerhugowaard

Reageren?

Stuur dan spoedig uw zienswijze per post.
Een ieder kan binnen zes weken, vanaf de eerste dag van terinzagelegging, zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan indienen. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
T.a.v. Daniël Eggermont
Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Vermeld daarbij:

  • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat.
  • De inhoud van uw zienswijze.

Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen het definitieve inpassingsplan kan worden ingediend als men belanghebbende is bij het inpassingsplan en als tevens een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

 

Uitgelicht