Ontwerp-actieplan geluid 2018-2022 ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp-actieplan geluid 2018-2022.

Iedere vijf jaar legt de provincie haar beleidskader voor het nemen van geluidreducerende maatregelen vast in een actieplan geluid. In het ontwerp-actieplan geeft Gedeputeerde Staten aan welke maatregelen zij de komende vijf jaar neemt om de geluidsbelasting afkomstig van verkeer op provinciale wegen terug te dringen. Doel van het actieplan is het verminderen van de effecten van wegverkeersgeluid voor omwonenden.

Van 26 juli 2018 tot en met 19 september 2018 ligt het volgende document ter inzage:

Een papieren versie van dit document kunt u inzien bij het Provinciaal Archief van de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 40 38 of 023-514 33 31).

Indienen van zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk (per post of e-mail) een zienswijze indienen op het ontwerp-actieplan geluid onder vermelding van ‘1011489 ontwerp-actieplan geluid’. U kunt uw reactie sturen naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie Beleid/sector Omgevingsbeleid
t.a.v. dhr. JC Sipman
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

U kunt uw zienswijze digitaal per email versturen aan sipmanj@noord-holland.nl. Zienswijzen kunnen ook mondeling worden ingebracht. Daarvoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak inplannen met de heer Sipman, via telefoonnummer 023-5144972.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten een Nota van Beantwoording op, die zal worden betrokken bij het definitieve actieplan dat wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Iedereen die heeft gereageerd, krijgt bericht over hoe zijn/haar zienswijze bij het besluit is betrokken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het dossier geluid.
Voor vragen kunt u terecht bij dhr. JC Sipman (023-5144972), Sector Omgevingsbeleid, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

 

Uitgelicht

Downloads