Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start

Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 (NRD) vastgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) van de omgevingsvisie.

De NRD beschrijft welke effecten van de beleidskeuzes in de omgevingsvisie wel en niet zullen worden onderzocht (‘Reikwijdte’) en hoe gedetailleerd(‘Detailniveau’). Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop dit zal worden onderzocht. Het is een raadpleging waarover de MER moet gaan en vormt daarmee de basis voor de inspraak.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 707 kb) ligt vanaf 22 december 2017 t/m 31 januari 2018 ter inzage.

Inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is alleen digitaal in te zien.

Zienswijze digitaal indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt per mail reageren via omgevingsvisie@noord-holland.nl onder vermelding van ‘zienswijze NRD NH2050’ 
Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ingediende zienswijzen zullen worden meegenomen in het milieueffectrapport (MER). Deze zal gezamenlijk met de provinciale Omgevingsvisie opnieuw ter inzage worden gelegd.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op de projectpagina.

Uitgelicht

Downloads