Kennisgeving ontwerp provinciaal inpassingplan N247 en ontwerp besluit hogere waarden

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend, dat zij op 11 september 2018 een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N247 hebben vastgesteld en dit gedurende 6 weken ter inzage leggen vanaf 19 september 2018.

Provinciaal inpassingsplan

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP N247 is opgesteld om de infrastructurele aanpassingen aan de N247 mogelijk te maken. Deze aanpassingen verbeteren de doorstroming op - en de verkeersveiligheid van de provinciale weg N247.

De volgende maatregelen zijn onder andere opgenomen in het PIP:

 • reconstructie kruispunt N235-N247 Het Schouw;
 • reconstructie kruispunt N247 – Bernardlaan Monnickendam
 • Aanpassen van de parallelweg tussen de Dijksbrug en Bernhardlaan;
 • Realisatie van oostelijk fietspad ‘Katwoude’ tussen Nieuwendam en de Wagenweg;
 • Aanleg fysieke rijbaanscheiding tussen Monnickendam en de Zeddeweg.
 • Vervangen van de Dijksbrug waarbij de nieuwe brug zuidelijker wordt aangelegd.

De maatregelen worden uitgevoerd in de gemeenten Waterland en Amsterdam.

Een deel van de maatregelen aan de N247 kan worden uitgevoerd, op basis van de geldende bestemmingsplannen. Een aantal maatregelen aan de N247 is strijdig met de huidige bestemming. Het PIP maakt het mogelijk om  deze maatregelen op deze gronden wél uit te kunnen voeren.

Wet Geluidhinder

Bij de vaststelling van het PIP dient de Wet geluidhinder in acht te worden genomen. Er is daarom onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen. Uit het onderzoek blijkt dat op een aantal adressen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde
uit de Wet geluidhinder.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben, op basis van de Wet Geluidhinder een ontwerpbesluit hogere waarden vastgesteld voor de volgende adressen:

 • Kanaaldijk 109  Waterland,
 • Kanaaldijk 117 Waterland,
 • Kanaaldijk 119 Waterland,
 • Kanaaldijk 121 Waterland,
 • Kanaaldijk 119A Waterland,
 • Woonboot Kanaaldijk 120 Waterland,
 • Kanaaldijk 98 Landsmeer,
 • Kanaaldijk 100 Landsmeer.

Waar en wanneer kunt u het ontwerp-PIP N247 en het ontwerpbesluit hogere waarden inzien?

Het ontwerp PIP en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 19 september 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerp-inpassingsplan, de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u inzien:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Bij het Noord-Hollands Archief van de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 4440 of info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP N247.
 • Gemeentehuis Waterland bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam
 • Gemeente Amsterdam, Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
 • Op 26 september 2018 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over het ontwerp PIP. Het spreekuur vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis van gemeente Waterland, Pierebaan 3 in Monnickendam.

Hoe kunt u reageren?

Ontwerp besluit PIP

Een ieder kan gedurende de termijn van de ter visie legging, zienswijzen indienen over het Ontwerp PIP N247. U kunt deze zienswijzen  indienen bij: Provinciale Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer S. Bakker, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding zienswijzen PIP N247. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Ook kunt u met een zienswijze reageren op het ontwerp van het besluit tot vaststelling van hogere waarden. Deze zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten, Sector BEL/RO, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer 0800 – 0200 600 of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.
 
Wat gebeurt er daarna?

De provincie betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het PIP. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van het ontwerp. Provinciale Staten nemen daarna een besluit over vaststelling van het PIP. Na vaststelling van het PIP zal het besluit, evenals de bijbehorende stukken, voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit besluit zal via dezelfde media bekend gemaakt worden als het besluit over het ontwerp PIP.

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het PIP N247 op de website www.noord-holland.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl.

Uitgelicht

Bijlagen