Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-inpassingsplan N241

Ter inzage liggen het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerp-inpassingsplan voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen de aansluiting met de N242 en de A7.

M.e.r. beoordelingsbesluit

Op 29 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op grond van de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Reconstructie N241 A.C. de Graafweg besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) behoeft te worden opgesteld voor dit project, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Het besluit en de bijbehorende notitie liggen met ingang van 1 oktober tot en met 12 november 2018 samen met de stukken omtrent het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingshandeling ten behoeve van het inpassingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingshandeling geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het inpassingsplan.

Ontwerp-inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij op 29 mei 2018 een ontwerp-inpassingsplan hebben vastgesteld. Van 1 oktober tot en met 12 november 2018 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan hierop reageren middels een zienswijze tot en met 12 november 2018.

Het ontwerp heeft reeds van 8 juni tot en met 19 juli 2018 ter inzage gelegen. Omdat gebleken is dat de eerdere kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp abusievelijk niet in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt het ontwerp nogmaals ter inzage gelegd. De zienswijzen die reeds in de eerste periode van terinzagelegging zijn ingediend worden meegenomen in de beantwoording van de zienswijzen en behoeven niet opnieuw te worden ingediend. De indieners en direct betrokkenen houden we actief op de hoogte.

Het ontwerp-inpassingsplan maakt de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, mogelijk. Met deze herinrichting wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de doorstroming geborgd.

Waar kunt u het m.e.r. beoordelingsbesluit en het ontwerp-inpassingsplan inzien?

 • Allereerst vindt u het m.e.r. beoordelingsbesluit, het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende stukken online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Ook kunt u de hiervoor genoemde stukken inzien bij het Noord-Hollands Archief van de provincie aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Graag vooraf een afspraak maken via info.div@noord-holland.nl, dit onder vermelding van Ontwerp-inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241).
 • Verder kunt u bij de volgende gemeentehuizen terecht om het m.e.r. beoordelingsbesluit en het ontwerp-inpassingsplan in te zien:
  • Gemeente Medemblik
  • Gemeente Opmeer
  • Gemeente Hollands Kroon
  • Gemeente Heerhugowaard

Reageren? Stuur dan spoedig uw zienswijze per post

Een ieder kan binnen zes weken, vanaf de eerste dag van ter inzage legging, zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan indienen. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
t.a.v. Daniël Eggermont
Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Vermeld daarbij:

 • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat.
 • De inhoud van uw zienswijze.

Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen het definitieve inpassingsplan kan worden ingediend als men belanghebbende is bij het inpassingsplan en als tevens een zienswijze naar voren is gebracht over het ontwerpbesluit.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het inpassingsplan op de pagina Herinrichting A.C. de Graafweg (N241).

Uitgelicht