Inspraak Notitie reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Integrale verkenning Dijkversterking Den Helder-Den Oever

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, mede namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, bekend dat vanaf 12 september 2018 gedurende 6 weken voor een ieder De Notitie reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Integrale verkenning Dijkversterking Den Helder-Den Oever (hierna: de NRD) ter inzage ligt.

NRD ter inzage

Van 12 september 2018 tot en met 23 oktober 2018 ligt de NRD ter inzage. De dijkversterking Den Helder-Den Oever doorloopt niet alleen een procedure overeenkomstig de huidige Wet milieubeheer, maar anticipeert ook op de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden. Een belangrijk aspect van deze nieuwe wet is dat bij het voorbereiden van projecten aan de omgeving wordt gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Wij willen u daarom vragen om kennis te nemen van de NRD en:

 1. Mogelijke oplossingen aan te dragen voor de dijkversterkingsopgave van HHNK;
 2. Een reactie op de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER te geven zoals dat is beschreven in de notitie;
 3. Overige kansen en mogelijkheden (zogenaamde meekoppelkansen) kenbaar te maken die in samenhang met de dijkversterking zouden kunnen worden gerealiseerd.

De NRD

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een NRD ontvangen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten behoeve van een op te stellen Milieueffectrapport (MER) en ter voorbereiding van het dijkversterkingsproject Den Helder-Den Oever. De Commissie m.e.r. wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op de NRD.

De NRD beschrijft de aanleiding en veiligheidsopgave van het dijkversterkingsproject en de omgeving waarbinnen het project plaats zal vinden. Verder wordt de fasering beschreven en de wijze waarop het project zal worden voorbereid. Ook worden de uitgangspunten aangegeven op basis waarvan de aangedragen oplossingen zullen worden beoordeeld en wordt ingegaan op de wijze van totstandkoming van de MER en de inhoud hiervan.

Procedure

Voor de dijkversterking Den Helder-Den Oever wordt -afhankelijk van het moment van vaststelling- ofwel een projectplan conform de Waterwet ofwel een projectbesluit conform de Omgevingswet vastgesteld door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en daarna goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Ten behoeve van dit plan dient een Milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER vast.

Vervolgens zal Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de aangedragen oplossingen beoordelen en zal duidelijk worden wat de kansrijke alternatieven zijn die nader zullen worden uitgewerkt in het MER. Op dat moment zal ook bekend worden gemaakt op welke wijze en op welke momenten de omgeving in het vervolgproces zal worden betrokken.

Waar en wanneer kunt u de NRD inzien

De NRD ligt ter inzage van 12 september 2018 tot en met 23 oktober 2018 tijdens kantooruren op de volgende adressen:

 • Provincie Noord-Holland, provinciaal archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem op afspraak, tel. 023-5143331;
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136 te Heerhugowaard;
 • Gemeente Den Helder, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder
 • Gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67 te Anna Paulowna op afspraak met medewerker van het team RO, tel. 088-3215000;
 • De website van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoe kunt u reageren

Een ieder kan tot en met 23 oktober 2018 reageren op de NRD. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post:
  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
  Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling,
  P. Boon, NRD dijkversterking Den Helder - Den Oever,
  Zaaknummer 1092901
  Postbus 3007
  2001 DA Haarlem
   
 • Digitaal:
  U kunt uw zienswijzen ook per email versturen aan post@noord-holland.nl onder vermelding van “zienswijze NRD dijkversterking Den Helder – Den Oever zaaknummer 1092901”.

Het is ook mogelijk om een zienswijze mondeling in te dienen. Dit kan alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u met de heer P. Boon, tel.: 023-514 4683.

Vermeld in uw reactie duidelijk NRD dijkversterking Den Helder - Den Oever en geef duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat.

Inlichtingen

Voor inlichtingen en mondelinge informatie over de NRD kunt u contact opnemen met de projectleider bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:
de heer P. v.d. Vliet, tel. 072-582 7542.
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure en overige mondelinge informatie over de NRD kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling, dhr. P. Boon tel. 023-514 4683.

Uitgelicht