Bekendmaking vaststelling en terinzagelegging Natura 2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 12 september 2017 het Natura 2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat en de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op het ontwerp beheerplan vastgesteld.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu) heeft dat, als mede bevoegd gezag op 17 januari 2018 eveneens gedaan. Het beheerplan treedt op 1 februari 2018 in werking en is geldig tot en met 2024.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het Natura 2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat alsmede de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op het ontwerp beheerplan, ter inzage liggen van 1 februari 2018 tot en met 14 maart 2018. Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het beheerplan en de Nota van Antwoord kunt u downloaden.

U kunt de stukken in genoemde periode ook inzien bij:

  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (na telefonische afspraak 070-456 89 99),
  • Rijkswaterstaat, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem
  • gemeentehuizen van Heemskerk, Beverwijk, Castricum en Bergen en
  • provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem. Voor dat laatste gelieve u telefonisch een afspraak te maken, tel. 023-514 33 31.

Wie kan beroep indienen?

Belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode voor het ontwerp Natura 2000 beheerplan een zienswijze hebben ingediend zoals bedoeld in art. 3.15 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Belanghebbenden die destijds geen zienswijze hebben ingediend en die dat redelijkerwijs niet verweten kan worden, kunnen ook beroep instellen.

Waartegen kunt u beroep indienen?

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en tegen de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Hoe kunt u beroep indienen?

U kunt in beroep gaan door een beroepschrift te sturen naar:
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Uw beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • Een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
  • De eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze heeft kunnen indienen
  • Uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie: www.rechtspraak.nl

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de beheerplannen en de Nota van Antwoord kunt u op werkdagen bellen met de heer C. Verstand (023 - 514 38 63). Meer informatie is ook te vinden bij Natura 2000.

Uitgelicht