Bekendmaking vaststelling en terinzagelegging Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 3 april 2018 het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid en de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op het ontwerp- beheerplan vastgesteld.

De minister van Defensie en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen Economische Zaken) hebben dat, als mede bevoegd gezag op respectievelijk 30 april 2018 en 13 juni 2018 eveneens gedaan. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Nota van Antwoord en het beheerplan op 24 april voor de gronden in Zuid-Holland vastgesteld. Het beheerplan treedt op 28 juni 2018 in werking en is geldig tot en met 2024.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid alsmede de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op het ontwerp-beheerplan, ter inzage liggen van
28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018. Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het beheerplan en de Nota van Antwoord kunt u downloaden.
U kunt de stukken in genoemde periode ook inzien bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag, in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Heemstede, Noordwijk, Noordwijkerhout, Velsen en Zandvoort, bij de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag en bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem. Voor dat laatste gelieve u telefonisch een afspraak te maken, tel. 023-514 3331.

Wie kan beroep indienen?

Belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode voor het ontwerp Natura 2000 beheerplan een zienswijze hebben ingediend zoals bedoeld in art. 3.15 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Belanghebbenden die destijds  geen zienswijze hebben ingediend en die dat redelijkerwijs niet verweten kan worden, kunnen ook beroep instellen.

Waartegen kunt u beroep indienen?

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en tegen de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Hoe kunt u beroep indienen?

U kunt in beroep gaan door een beroepschrift te sturen naar:
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Uw beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • Een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen
  • De eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze heeft kunnen indienen
  • Uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalingswijze, zie: www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de beheerplannen en de Nota van Antwoord kunt u op werkdagen bellen met de heer C. Verstand (023 – 514 3863). Meer informatie is ook te vinden bij Natuurbeheerplannen.

 

Uitgelicht