Wijzigingen PRV vastgesteld

22 maart 2018

Op 20 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) een aantal wijzingen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld.

Vorig jaar april is besloten de PRV aan te passen.

Landbouw, cultuurhistorie en natuur

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Landbouw: opheffing onderscheid grootschalige en gecombineerde landbouw
  2. Landbouw: Verbodsbepaling omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning in glastuinbouwconcentratiegebied, toevoeging van een aantal begripsbepalingen (onder andere voor paardenhouderij) en het geven van de bevoegdheid aan GS om de begrenzing van de bollen- en zaadveredelingsconcentratie-gebieden te wijzigen
  3. Aanpassing artikel 15 in verband met de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
  4. Kleine aanpassingen aan de begrenzing van de Stelling van Amsterdam
  5. Uitwerking kernkwaliteiten Beemster in bijlage 1
  6. Verwijzing in artikel 8 PRV naar aardkundige monumenten in de PMV
  7. Aanpassingen van artikel 19 in verband met de naamswijziging van EHS naar NNN en koppeling met de voortgangskaart
  8. Natuur/Weidevogels: Toevoeging van nieuwe weidevogelkerngebieden;
  9. Waterrobuuste inrichting en bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur in buitendijkse gebieden
  10. Aanpassing artikel 5e Woningbouw in de 20 Ke-contour nav het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit.

De omgeving is betrokken

De provincie heeft de wijzigingen opgesteld in overleg met de gemeenten, waterschappen, LTO en andere belanghebbenden. De wijzingen hebben van 8 januari 2018 tot en met 16 februari 2018 ter inzage gelegen. In de nota van antwoord staat hoe de reacties die verschillende partijen hebben ingediend zijn verwerkt.

Hierna volgt nog één wijziging van de PRV, in verband met de uitwerking van de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN-gebieden. Ook de zonering van de Noordzeekust wordt in deze wijziging meegenomen.

Parallel wordt de Omgevingsverordening opgesteld. De Omgevingsverordening bundelt de regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal naar verwachting in het najaar van 2019 worden vastgesteld.