Voorlopig voorkeursalternatief besproken tijdens inloopbijeenkomst project Bereikbaarheid Haarlemmermeer/Bollenstreek (Duinpolderweg)

Meer dan 650 bezoekers waren op 23 januari naar de inloopavond in Noordwijkerhout gekomen om zich te laten informeren.

Onderwerp was het voorlopig voorkeursalternatief dat Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland kozen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Bollenstreek en Haarlemmermeer te vergroten. Het alternatief werd op 19 december 2017 door de bestuurders van beide provincies vastgesteld na een uitvoerig proces met bestuurlijke en maatschappelijke partijen uit de omgeving.

Duinpolderweg

Op de inloopavond konden inwoners en geïnteresseerden vragen stellen over het plan, het proces en wat het voorkeursalternatief voor hen betekent. Er was de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Aan de hand van kaartmateriaal konden inwoners hun huis of perceel aanwijzen en daar gedetailleerd op in gaan. Deskundigen van de provincies en van het ingenieursbureau dat de studie heeft uitgevoerd, gaven tekst en uitleg. De gedeputeerden Post (Noord-Holland) en Vermeulen (Zuid-Holland) en betrokken wethouders waren aanwezig en spraken met de aanwezigen.

Ligging

Dat er iets gedaan moet worden aan de bereikbaarheid en leefbaarheid stond voor de meeste bezoekers vast. Over de ligging van de geplande weg liepen de meningen van de aanwezigen uiteen. Met name over de ligging van de weg bij Hillegom Noord en de voorgestelde bypasses bij Zwaanshoek en Lisse  werden veel vragen gesteld. Enkele bezoekers brachten eigen ideeën onder de aandacht. 
Een aantal mensen had zich buiten het congrescentrum verzameld en demonstreerde tegen het voorstel. Zij werden uitgenodigd om binnen in de ontvangstruimte hun standpunt uit te dragen. Ook de mogelijke doortrekking van de N208 naar de N206 kreeg veel aandacht. Inwoners vroegen wat dat voor hen betekent als de weg wel of niet wordt doorgetrokken.

Vervolg proces

Deze inloopavond is georganiseerd tijdens de inspraakperiode die loopt tot 18 februari 2018. Ook tijdens de avond konden mensen hun zienswijze indienen. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. (ARO) van Noord-Holland en de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland en de commissie m.e.r. geven ook hun advies op het voorlopig voorkeursalternatief en/of de PlanstudieMER. De behandeling van de zienswijzen wordt verwerkt in de Nota van Beantwoording. Hierin is toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Medio 2018 nemen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland een besluit over een definitief voorkeursalternatief. Bij deze besluitvorming worden alle zienswijzen betrokken. Daarna wordt het GS-besluit voorgelegd aan Provinciale Staten.

Na het PS-besluit gaat er een nieuwe fase in. Het voorkeursalternatief wordt dan uitgewerkt in een BesluitMER  en een interprovinciaal inpassingsplan (IPIP). In die fase wordt het tracé verder uitgewerkt en verfijnd. De belanghebbenden worden bij deze uitwerking uiteraard nader betrokken.