Rond zomer duidelijkheid aanpassingen Versterkingsplan Markermeerdijken

15 februari 2018

Tegen de documenten die ter inzage hebben gelegen om de ‘Versterking Markermeerdijken’ mogelijk te maken, zijn 140 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden bestudeerd en beantwoord.

De provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken verwerken de zienswijzen in een Nota van Antwoord.

Volendam

In de Nota komt een overzicht van alle zienswijzen en is te lezen of zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen in het plan. Alle aanpassingen worden opgenomen in een Nota van Wijzigingen. Daarin worden ook wijzigingen opgenomen die mogelijk voortvloeien uit het uitvoering gereed maken van het ontwerp of bijvoorbeeld uit gewijzigde regelgeving.

De beide Nota’s worden met het Projectplan Waterwet en de definitieve vergunningen vastgesteld en gaan vervolgens weer 6 weken ter visie.

Met de versterking van de Markermeerdijken brengt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de veiligheid van deze dijken voor de komende 50 jaar op orde. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim 1,2 miljoen inwoners en 25 miljard economische waarde.

Provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project. Dit heeft als voordeel dat inwoners hun formele bezwaren bij 1 loket kunnen indienen. Bovendien zorgt het ervoor dat alle besluiten op tijd en tegelijkertijd klaar zijn waardoor tijd en geld wordt bespaard.

Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking medio 2018.

Bekijk het overzicht van documenten die ter inzage hebben gelegen.