Ontwikkeling Haarlem Oostpoort bezegeld in alliantiepact

Met de ondertekening van het alliantiepact komt de ontwikkeling van Haarlem Oostpoort een stap dichterbij. Dinsdag 5 februari beklonken 25 partijen hun samenwerking om van het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude een geweldige stadsentree te maken.

Station Haarlem Spaarnwoude

Haarlem Oostpoort is goed bereikbaar binnen de Metropoolregio Amsterdam met station Spaarnwoude, verschillende busverbindingen en de snelweg A9. Naast bereikbaarheid liggen er grote kansen om kwaliteit en meer samenhang in het gebied toe te voegen en de relatie met het recreatiegebied Spaarnwoude te versterken. Het gebied kent grote potenties om uit te groeien tot een bijzondere, aantrekkelijke ‘stadsentree’ voor Haarlem, waar werken en wonen samengaan.

De gemeente en provincie zetten zich in voor knooppuntontwikkeling; beter gebruik maken van de stationsomgevingen. Een grote groep partijen boog zich in 2 alliantiegesprekken over de vraag wat er allemaal nog meer mogelijk is rond station Spaarnwoude. Dit bracht het proces in een stroomversnelling. De provincie, gemeente, Industrie Kring Haarlem, wijkraden, architecten, ontwikkelaars, bedrijven uit het gebied, recreatieschap, groene zoom en ProRail zijn het erover eens: Haarlem Oostpoort is zo belangrijk voor Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam, dat de ontwikkeling ervan verder gaat dan eigen belangen. 

Het pact

In het pact is het als volgt omschreven: “Wij maken ons sterk voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van Haarlem Oostpoort. De gunstige ligging biedt Oostpoort veel kansen. Als mobiliteitsknooppunt: versterking van de bereikbaarheid van Oostpoort als regionaal OV-knooppunt binnen de metropoolregio Amsterdam. Als stedelijk ontwikkelingsgebied: nieuwe vormen van wonen, innovatieve bedrijven, aantrekkelijke voorzieningen en groene verbindingen maken Oostpoort een volwaardige entree van de stad.”

Vervolg

De volgende stap is het ontwikkelen van een gebiedsvisie en ontwerp. De alliantie buigt zich de komende maanden over een plan voor de invulling van het gebied. De alliantie hoopt op korte termijn de eerste zichtbare maatregelen uit te voeren. Vooruitlopend op het presenteren van de gebiedsvisie zal half februari een manifest, met daarin een aantal korte en lange termijn maatregelen, worden aangeboden aan de Haarlemse politiek.