HOV in ’t Gooi: Meerijden via de Meent stap dichterbij

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben op 26 september ingestemd met de aanpassing van het tracé voor HOV in ‘t Gooi, waarbij de vrije busbaan in Huizen en Blaricum wordt vervangen door de variant ‘meerijden via de Meent’.

In het najaar besluiten Provinciale Staten over de aanpassing van het tracé.

Het besluit betekent ook dat de bestuurlijke impasse tussen provincie en gemeenten voorbij is en de gemeente Blaricum - na vaststelling door Provinciale Staten - officieel toetreedt tot het project HOV in ’t Gooi.

Genoemde partijen vinden de variant acceptabel onder een aantal voorwaarden. Inzet is dat de toekomstige busverbinding aan de HOV-normen voldoet én blijft voldoen. In plaats van de voorgestelde doorsteek bij Regentesse, wordt nu een extra linksafstrook gerealiseerd bij de kruising tussen de Huizermaatweg en de Bovenmaatweg. Mocht op termijn uit werkelijk gerealiseerde rijtijden blijken dat de normen toch niet gehaald worden, dan werken de gemeenten actief mee om met passende maatregelen de knelpunten op te lossen. Afgesproken is ook dat de doorsteek Regentesse pas opnieuw als maatregel op tafel komt, als alle alternatieven opnieuw zijn onderzocht maar geen oplossing blijken te bieden.

In het najaar nemen Provinciale Staten een besluit over de scopewijziging van het tracé HOV in ’t Gooi. Na een akkoord wordt het aangepaste tracé verder uitgewerkt. Bewoners en belanghebbenden krijgen via een actief consultatietraject de mogelijkheid mee te denken over de meest optimale inpassing in de bestaande omgeving.