PS vergaderen over Noord-Holland in 2050

Tijdens de extra vergadering van Provinciale Staten (PS) op 9 oktober over de omgevingsvisie hebben alle politieke partijen aangegeven hoe de provincie er uit moet zien in 2050.

Dit varieert van een schone lucht, duurzame woningen, het tegen gaan van bodemdaling, toplandschappen, leefbaarheid kleine kernen, mobiliteit tot grootschalige landbouw en groene golven. En nog veel meer. Belangrijk is hoe al deze ambities gevat kunnen worden in een koers voor de toekomst. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Als hulpmiddel voor het debat hebben Gedeputeerde Staten het discussiedocument ´Drie verhaallijnen op weg naar de koers NH2050´vrijgegeven. 3 invalshoeken (‘Gezond en veilig’, ‘Economisch duurzaam’, ‘Karakteristiek Noord-Holland’) die duidelijk laten zien dat niet alles met elkaar verenigbaar is en dat keuzes consequenties hebben. De grote opgaven economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, gezonde leefomgeving en afname natuur staan in relatie met elkaar en moeten dan ook in samenhang worden bekeken.

De volgende stap

De partijen hebben een groot aantal moties ingediend. Hierover wordt op 13 november gestemd. De uitkomsten van het debat en aangenomen moties worden verwerkt in een voordracht over de koers Omgevingsvisie NH2050. Deze voordracht wordt op 7 december 2017 behandeld in een gezamenlijke commissievergadering. Op 18 december besluiten Provinciale Staten over de koers van de Omgevingsvisie NH2050.

Daarnaast zal de provincie een bijeenkomst organiseren voor gemeenteraden, waterschapsbesturen over de omgevingsvisie vóór behandeling van de concept-omgevingsvisie in de commissie en Provinciale Staten. Een datum hiervoor volgt nog. Een aantal fracties gaf aan tevreden te zijn over de wijze waarop de stakeholders en de inwoners door de provincie zijn betrokken. Het debat is terug te kijken op: www.noord-holland.nl/pslive.