Besluiten Provinciale Staten 2 oktober 2017

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland geven groen licht voor de windparken Nieuwe Hemweg en Havenwind, de zomernota en de begroting van de Metropoolregio Amsterdam. Ook hebben ze de toekomst van het Groene Hart besproken.

Gast van de Staten

Vanaf deze vergadering ontvangt Provinciale Staten elke keer een groep gasten. Dit keer waren het leerlingen van het ROC Kop van Noord-Holland. Zij werden ontvangen door de Statenleden Sandra Doevendans (PvdA) en Jitske Haagsma (CDA). Het bezoek bestond uit een rondleiding, een lunch met de Statenleden en een bezoek aan de Statenvergadering.

Gasten bij de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland op 2 oktober 2017

Zomernota

In de Zomernota staat welke afwijkingen van de begroting het college van Gedeputeerde Staten verwacht voor het lopende begrotingsjaar. Dit kunnen zowel beleidsmatige als financiële afwijkingen zijn. Hiermee heeft zij onder andere uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld voor de Vaarverbinding Naarden buiten de Vesting, Natuurbrug Zeepoort en faunapassages N526 en Franse Kampweg. 
De motie van de SP, 'Bestuurlijke afspraken helikopterplatvorm VUmc', is verworpen (voorgestemd hebben SP en GroenLinks, Partij voor de Dieren, Ouderenpartij Noord-Holland, 50 PLUS en ChristenUnie-SGP).  PS hebben de zomernota unaniem vastgesteld.

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken Noord-Holland

De Randstedelijke rekenkamer heeft onderzocht waar verbeteringen mogelijk zijn in het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken. De conclusie is dat de provincie grote stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het beheer en onderhoud: Ze heeft een visie ontwikkeld op het provinciaal verkeer en vervoer en neemt voldoende maatregelen om inzicht te hebben in de staat van de wegen en kunstwerken. De financiële dekking voor de toekomstige vervangingsinvesteringen is echter nog niet volledig geregeld en behoeft daarom aandacht.
De motie van GroenLinks 'Geen substantiële stijging in beheer en onderhoud wegen', is verworpen (voorgestemd hebben GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren). PS hebben de aanbevelingen van het rapport unaniem overgenomen.

Metropoolregio Amsterdam: begroting 2018

Sinds 1 januari 2017 vindt bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam plaats op basis van afspraken uit het 'Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam'. Dit convenant is aangegaan door 33 gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de provincies Flevoland en Noord-Holland. Op 13 oktober 2017 zal de regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de begroting 2018 en het Werkplan 2018 voor de MRA vaststellen. De deelnemende organisaties wordt gevraagd in te stemmen met beide documenten. PS heeft dit gedaan. Tegengestemd hebben PVV, Partij voor de Dieren, Ouderenpartij Noord-Holland en 50PLUS.

Toestemming windparken

PS hebben (met uitzondering van de PVV) voor de windparken Nieuwe Hemweg  en Havenwind in Amsterdam een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hiermee hebben zij groen licht gegeven voor de realisatie van beide windparken. Op het windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort komen zes nieuwe windturbines langs het spoor, acht bestaande turbines worden verwijderd. Op het windpark Havenwind worden de acht bestaande windturbines vervangen door vier nieuwe. Deze sluiten aan op vier andere bestaande turbines. Het project ligt langs de spoorlijn Amsterdam-Zaanstad op bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw windenergie op land worden gerealiseerd.

Het Groene Hart

De stuurgroep Groene Hart heeft een visie opgesteld voor het Groene Hart en deze aangeboden aan de drie provincies in het Groene Hart, waaronder de provincie Noord-Holland. Dit Perspectief Groene Hart dient als input voor de omgevingsvisie waarover PS in december een besluit nemen.  PS hebben dit Perspectief aangenomen (PVV heeft tegengestemd) met een amendement van de SP, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks en de motie Toekomstbestendige landbouw van ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en GroenLinks

Aangenomen Motie Vreemd aan de orde

Moties Vreemd aan orde zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda staan van Provinciale Staten. De motie van de PVV en Ouderenpartij Noord-Holland 'In de bres voor btw-vrijstelling Waddenveren' is aangehouden.

Alle agendastukken, besluiten en moties zijn terug te vinden op de pagina van Provinciale Staten