Onderzoeksresultaten milieueffectrapportage Duinpolderweg bekend

De resultaten van de milieueffectrapportage van de Duinpolderweg zijn gedeeld met de betrokken Provinciale Staten en gemeenteraden. Het rapport is hiermee openbaar.

De 7 alternatieven voor een Duinpolderweg zijn onderzocht op hun effecten voor onder meer verkeer, milieu, landbouw en economie. Eind oktober 2017 zijn de effectstudies afgerond. De onderzoeksresultaten staan beschreven in de milieueffectrapportage (MER). Bekijk de bijbehorende rapporten

Nog geen besluit

Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt en nog geen besluit genomen over een voorkeursalternatief. De stuurgroep en de adviesgroep* bestuderen namelijk eerst de resultaten van het MER-onderzoek. Vervolgens nemen Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, naar verwachting medio december, een besluit over het voorlopig voorkeursalternatief. In januari, na de kerstvakantie, start de inspraakperiode van 6 weken. Belanghebbenden krijgen de kans zich extra te informeren tijdens een inloopbijeenkomst op (naar verwachting) 23 januari 2018. Nadere informatie hierover volgt na het besluit over een voorlopig voorkeursalternatief.

Meer weten over het proces van de aankomende maanden? Lees over de inspraak en over de planning en besluitvorming.

*  De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de betrokken overheden. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, belangenorganisaties en bedrijfsleven.

Uitgelicht